Space

Vispārīgie pārdošanas noteikumi

1. PANTS
VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI DEFINĪCIJAS.

1.1 Puses ir pieņēmušas šos KAN Sp. z o.o. Vispārīgos pārdošanas noteikumos, kas pamatojas uz [Polijas Republikas] Civillikuma 384. pantu, ties ir saistoši Pusēm un ir Pārdošanas līguma daļa, ja vien nav noteikts citādi.

1.2 Ja vien nav noteikts citādi, jēdzieniem, kas izmantoti Vispārīgajos pārdošanas noteikumos, būs šāda nozīmē:
a)VPN — šie Vispārīgie pārdošanas noteikumi;
b)Pārdošanas līgums — līgums, kura priekšmets ir Izstrādājumu pārdošana un kurš noslēgts starp Pārdēvēju un Pircēju, pamatojoties uz Pircēja veikto un Pārdēvēja pieņemto pasūtījumu, saskaņā ar šiem VPN, tostarp Sadarbības līgums;
c) Pārdevējs — KAN Sp. z o.o. ar juridisko adresi: ul.Zdrojowa 51, 16-001 Kleosin, Polija;
d) Pircējs — subjekts, kas veic Pasūtījumu un ir Pārdošanas līguma puse;
e) Izstrādājumi — izstrādājumi un preces, ko pārdod Pārdevējs (KAN sp. z o.o.);
f) Pasūtītājs — Pasūtījums Izstrādājumu pārdošanai, ko Pārdevējam iesniedzis Pircējs atbilstoši šiem VPN;
g) Izstrādājumu dokumentācija — dokumentācija, kas ietver visu būtisku Izstrādājumu parametru un īpašību detalizētu aprakstu, jo īpaši Izstrādājumu tehnisko, tehnoloģisko, kvalitātes aprakstu ar tehniskajām specifikācijām, paraugiem, komponentiem un Intelektuālā īpašuma tiesībām;
h) Intelektuālā īpašuma tiesības — tie ir visas Polijas teritorijā un ārvalstīs aizsargātās intelektuālās īpašības formas, kas attiecas uz Izstrādājumiem vai Pārdevēju, tostarp autortiesības, preču zīmes, patenti, lietderīgie modeļi, dizainparaugi, know-how, kas saistīti ar Izstrādājumiem, tostarp ar Izstrādājumu ražošanas procesu, tostarp Izstrādājumiem, ko izgatavojuši vai piegādājuši citi subjekti no Pārdevēja uzņēmumu grupas;
i) Cenrādis — Pusēm saistošs Izstrādājumu cenu saraksts;
j) Puses — Pārdošanas līguma Puses (Pircējs un Pārdevējs).

1.3 Šie VPN attiecas uz visiem Pārdošanas līgumiem, kā arī visiem piedāvājumiem, ko Pircējs ir iesniedzis Pārdevējam, kā arī visiem aicinājumiem uz piedāvājumu un Pasūtījumu attiecībā uz Izstrādājumiem iesniegšanu, ko Pārdevējs ir iesniedzis Pircējam.

1.4 Pārdevējs var modificēt, grozīt VPN vai izslēgt to atsevišķu noteikumu piemērošanu. VPN grozījumi ir saistoši Pircējam no to nodošanas Pircējām tādā pašā veidā un tādā pašā kārtībā kā šo VPN gadījumā dienas.

1.5 Atšķirību starp VPN saturu un Pārdošanas līguma vai pielikumu Pārdošanas līgumam saturu, prioritāte ir Pārdošanas līgumam un pēc tam pielikumiem.

1.6 Ar šo tiek skaidri izslēgtas visas atsauces uz Pircēja vispārīgajiem noteikumiem.

1.7 Ja Pārdošanas līgumā ir noteikti INCOTERMS noteikumi, VPN regulējumi, kas atšķiras no INCOTERMS noteikumiem =, ir prioritāte, ja vien Puses nav noteikušas citādi Pārdošanas līgumā.

1.8 Šo VPN saturs ir ievietots Pārdevēja tīmekļa vietnē adresē: www.kan-therm.com

1.9 VPN nav piemērojami Izstrādājumu pārdošanai, ja Pircējs ir fiziskā persona, kas iegādājas lietas nolūkā, kurš nav saistīta ar viņas uzņēmējdarbību vai profesionālo darbību (patērētājs).

2.0 Informācija, kas ievietota Pārdevēja tīmekļa vietnē, nav tirdzniecības piedāvājums Civillikuma noteikumu izpratnē, bet tikai aicinājums veikt pasūtījumus.

2. PANTS
IZSTRĀDĀJUMA(-U) RAKSTUROJUMS

Izstrādājuma(-u) raksturojums ir noteikts Izstrādājumu dokumentācijā.

3. PANTS
PASŪTĪJUMI

3.1 izstrādājumu pārdošanas tiek veikta, tikai pamatojoties uz Pasūtījumiem, ko Pircēj ir iesniedzis Pārdevējam kārtībā, kas noteikta 3.2. un 3.3. punktā tālāk.

3.2 Pircējs iesniegs Pasūtījumus pa e-pastu, pa pastu vai pa faksu.

3.3 Pasūtījumi tiks izpildīti ar nosacījumu, kas Pārdevējs apstiprinās Pasūtījuma pieņemšanu piecu darba dienu laikā no tā saņemšanas brīdim atbilstoši prasībām, kas noteiktas 3.2. punktā. Ja Pārdevējs nespēs izpildīt Pasūtījumu pasūtītā sortimenta trūkuma vai citu iemeslu dēļ, viņš paziņos par to Pircējam ar mērķi koriģēt Pasūtījumu. Pasūtījuma koriģējumam tiek piemērots 3.2. un 3.3. punkts.

3.4 Izstrādājumu piegādes tiks veikti vienreizēji vai daļās atbilstoši grafikam, kas noteikts Pasūtījumā. Vienreizējās Izstrādājumu piegādes datums ir datums, kas noteikts Pasūtījumā un ko apstiprinājis Pārdevējs. Ja piegāde tiek veikta daļās, Izstrādājumu piegādes datums ir datums, kas noteikts grafikā, kurš norādīts Pasūtījumā un kuru apstiprinājis Pārdevējs.

3.5 Ja Izstrādājumu piegāde pilnībā vai daļēji nevar tikt veikta savlaicīgi, Pārdevējam ir nekavējoties jāpaziņo par to Pircējam un jāsaskaņo ar viņu jauns piegādes datums. Pasūtījuma atcelšana (anulēšana) vienmēr prasa Pārdevēja rakstisku piekrišanu.

4. PANTS
LOĢISTIKAS MINIMUMS UN AIZSARGLĪDZEKĻI

4.1 Pārdevējs var jebkurā brīdī ieviest Izstrādājumu vērtības vai daudzuma loģistikas minimumu, kas jāizpilda Pircējam attiecībā uz vērtību vai daudzumu.

5. PANTS
IZSTRĀDĀJUMU SAŅEMŠANA

5.1 Pasūtītie Izstrādājumi tiks izdoti, un Pircējs pieņems tos vietā, kas noteikts Pasūtījumā, un, ja vieta nav noteikta, Pārdevēja noliktavā Bjalistokā [Białystok].

5.2. Ja Pircējs nav saņēmis Izstrādājumus noteiktā laikā, Pārdevējas ir tiesības uzlikt Pircējam visas izmaksas, kas saistītas ar Izstrādājumu uzglabāšanu un piegādi.

5.3 Izstrādājumu piegādes datums ir izejošās pavadzīmes un/vai pavadzīmes un tai pievienotās izejošas pavadzīmes vai izstrādājumu specifikācijas parakstīšanas datums.

Visu risku un izmaksu, kas saistīti ar Izstrādājumiem, pāreja notiek Izstrādājuma saņemšanas brīdī, tostarp brīdī, kad tos saņem pārvadātājs, neatkarīgi no tā, kurš sedz transportēšanas izmaksas.

5.4 Izstrādājumu īpašums pāriet uz Pircēju brīdī, kad Pārdēvējam tiks samaksāta visa Izstrādājumu cena un visas izmaksas, kas saistītas ar Pasūtījuma izpildi. Neatkarīgi no īpašumtiesību pārejas Pircējs pilnībā atbild par preces, kas atrodas viņā valdījumā vai uzraudzībā, nejaušu zaudēšanu, iznīcināšanu.

6. PANTS
TIRDZNIECĪBAS NOTEIKUMI

Īpašie tirdzniecības noteikumi vienmēr tiek noteikti Pārdošanas līgumā.

7. PANTS
CENA

7.1 Ja Puses nav vienojušas rakstiski citādi, Polijas tirgū izstrādājumi tiks pārdoti par cenām, kas noteikti pārdošanas dienā spēkā esošajā Cenrādī, kurš ir pieejams tīmekļa vietnē vai individuālajā tirdzniecības piedāvājumā, kas sniegts pa pastu vai pa e-pastu. Citos tirgos Izstrādājumi tiks pārdoti par cenām, kas noteiktas noteikta tirgum paredzētā Cenrādī vai individuālajā tirdzniecības piedāvājumā, kas sniegts pa pastu vai pa e-pastu.

7.2 Pārdevējs patur tiesības jebkurā brīdī mainīt Izstrādājumu pārdošanas cenas, kas norādītas Cenrādī. Iepriekš minētais neprasa Pārdošanas līguma grozījuma, bet tikai paziņošanu Pircējam. Cenu izmaiņa nav piemērojama Pasūtījumiem, kas iesniegti pirms cenu izmaiņas un ko apstiprinājis Pārdevējs.

7.3 Izstrādājumu cenām, kas norādīti Cenrādī, tiek pieskaitīts PVN pēc likmes, kas ir spēkā Izstrādājumu piegādes dienā.

7.4 Cenā nav iekļauta apdrošināšanas un transportēšanas izmaksas un jebkādas citas publisko tiesību saistības un vietējām maksām, kas var tikt uzliktas saistībā ar piegādi, ja Pārdošanas līgumā nav noteikts citādi.

7.5 Ja Puses nav vienojušās rakstiski citādi, samaksa par piegādātiem Izstrādājumiem tiek veikta pirms Izstrādājumu saņemšanas.

7.6 Pircējam ir tiesības atskaitīt no saistītas pret Pārdevēju summas Pārdevējas saistību pret Pārdevēju, kas izriet no Pārdošanas līguma, summu, tika ja viņa Prasījumi pret Pārdevēju ir saistīti ar Pārdošanas līgumu un ir noteikti ar tiesas vai citas iestādes, kas ir kompetenta izskatīt ar prasījumu saistītus strīdus, galīgu līgumu vai Pārdevējs atzinis tos rakstiski.

8. PANTS
NORĒĶINU DOKUMENTI

8.1 Norēķinu dokuments būr rēķins, kas izrakstīts atbilstoši faktiskajam stāvoklim un saskaņā ar vispārējo tiesību aktu noteikumiem.

8.2 Visi maksājumi tiks veikti ar pārskaitījumu uz Pārdevēja bankas kontu, kas norādīts uz rēķina. Par samaksas datumu tiek uzskatīts naudas līdzekļu iegrāmatošanas Pārdevēja bankas konta datums.

9. PANTS
GARANTIJA

9.1 Pārdevējs garantē, ka pārdotie Izstrādājumi atbilst Izstrādājumu dokumentācijai.

9.2 Informācijā par Izstrādājumiem vai citām informācijas lapām, reklāmas materiālos, aprakstos u. tml. ietvertie dati balstās uz pašreizējo zināšanas stāvokli un Pārdevēja pieredzi. Tādēļ visa informācija ir jāuzskata tikai pār aptuvenu informāciju, nevis par informāciju par preču kvalitāti un īpašībām. Tā nepamato nekādu kvalitātes, īpašību vai noturības garantiju. Pārdevēja Izstrādājumu piemērotība paredzētajam pielietojums ir jāpārbauda Pircējam.

9.3 Izstrādājumu, kas piegādāti Pircējam, atbildīs prasībām, kas paredzētas Polijas vispārējo tiesību aktu noteikumos.

9.4 Sniegta garantija ir vienīgā Pārdevējas atbildība par piegādāto Izstrādājumu kvalitāti, nestatoties uz to, vai šāda atbildība izriet no līguma, prettiesiskas rīcības, un neskatoties uz to, vai atbildība attiecas uz kaitējumu vai zaudējumu, kas saistīts ar lietu defektiem vai kas radušies lietu defektu rezultātā. Pārdevējs neatbildēs citā apjomā, pat ja paplašināta atbildība izrietētu no Pircēja noteikumiem, paziņojumiem, garantijām, kas piemēroti, veicot pārdošanu, vai no citām šāda veida darbībām vai paziņojumiem, kuru rezultātā atbildība tiek paplašināta, saskaņā ar likumu vai jebkādu citu juridisko pamatu.

9.5 Ar šo Puses pilnībā izslēdz garantiju par Izstrādājumu defektiem, kas noteikta Civillikuma noteikumos, tostarp Civillikuma 609. pantā.

10. PANTS
REKLAMĀCIJA

10.1 Pircējam ir tiesības iesniegt sūdzības par piegādāto Izstrādājumu daudzumu vai kvalitāti ne vēlāk kā šādos termiņos:

a) sūdzību, kas attiecas uz Izstrādājumu daudzumu, kurš neatbild pieņemtajam Pasūtījumam, gadījumā — piecu dienu laikā no Izstrādājumu saņemšanas dienas;

b) sūdzību, kas attiecas uz Izstrādājumu kvalitāti, kura neatbilst 9. punkta noteiktajai, gadījumā — 60 dienu laikā no Izstrādājumu saņemšanas datuma;

c) Pircējs nosūtīs Pārdevējam Reklamācijas protokolu pa pastu, pa faksu vai pa e-pastu iepriekš minētajā sūdzības iesniegšanas termiņā. Pārdevējs izskatīs Pircēja iesniegto sūdzību 14 dienu laikā no reklamācijas protokola saņemšanas datuma, pār ko informēt Pircēju iepriekš minētajā termiņā pa past, pa faksu vai pa e-pastu.

10.2 Sūdzības apmierināšanas gadījumā Pārdevējs papildinās Izstrādājuma trūkumu, labos Izstrādājumu ar kvalitātes defektiem vai nomainīs to pret Izstrādājumu, kas ir brīvs no defektiem, piegādājot Pircējam pie nākamā Pasūtījuma izpildes papildu Izstrādājumu daudzumu, pamatojoties uz apmierināto sūdzību.

10.3 Reklamācijas procesa uzsākšana neatbrīvo Pircēju no pienākuma samaksāt cenu par Izstrādājumiem, uz kuriem attiecas šis process.

11. PANTS
IZSTRĀDĀJUMU ATGRIEŠANA

Atgrieztie Izstrādājumi tiek pieņemti tikai īpaši pamatotos gadījumos.

11.2 Atgriezt var tikai pilnvērtīgu Izstrādājumu, kas ir Pārdevēja pašreizējā kataloga piedāvājumā.

11.3 Atgriezt var tikai Izstrādājumu neatvērta un pilnīga oriģinālajā iepakojumā.

11.4 Nevar atgriezt:

a) netipisku Izstrādājumu vai Izstrādājumu, kas piegādāts pēc īpaša Pircēja pasūtījuma;

b) Izstrādājums, kas nopirkts agrāk nekā pirms 12 mēnešiem, skaitot no pirkuma rēķina datuma.

11.5 Atgriežamajam Izstrādājuma ir jābūt iesaiņotam ar skaidru sadalījumu izstrādājumu viediem.

11.6 Pircējam ir jāaizsargā atgriežamo Izstrādājumu uz transportēšanas laiku. Pārdevējs neatbild par preču bojājumiem, kas radušies transportēšanas uz Pārdevēja noliktavu laikā, ja Pircējs nav nodrošinājis atbilstošu preču aizsardzību.

11.7 Atgriežamie Izstrādājumi, kas neatbilst iepriekš minētajām prasībām, tiks atgrieztas Pircējam uz viņa rēķina.

11.8 Izstrādājumu atgriešanas veicējam ir jānorāda pirkumu apliecinoši dokumenti (rēķinu numuri), pamatojoties uz kuriem tika nopirkti atgriežamie Izstrādājumi.

11.9 Izstrādājumu atgriešanas norēķini tiek veikti koriģējošā rēķina veidā, kas tiek izrakstīts sākotnējam pirkuma rēķinam.

11.10 Ja ir nepieciešama atgriežamo Izstrādājumu atkārtota iepakošana Pārdevēja noliktavā, Pircējam ir jāsamaksā summa 10 % apmērā no visas reģistrēta precu atgriešanas vērtības.

12. PANTS
ATBILDĪBA PAR PĀRDOŠANAS LĪGUMA IZPILDI

12.1 Pārdevējs nekādā gadījumā neatbild, nedz pamatojoties uz līgumu, nedz uz prettiesisku rīcību (tostarp nolaidību vai likumīga pienākuma pārkāpumu), neatkarīgi no šīs atbildības iemeslu, par: jebkādu peļņas, labuma no biznesa pasākumu veikšanas, labuma no līguma noslēgšanas, ietekmes vai gaidāmas taupības zaudēšanu, kā arī jebkādu tiešu kaitējumu.

12.2 Pārdevējs nekādā gadījumā neatbild, nedz pamatojoties uz līgumu, nedz uz prettiesisku rīcību (tostarp nolaidību vai likumīga pienākuma pārkāpumu), ja viņa līgumsaistību neizpilde ir apstākļu, kas saistīti ar līgumu izpildi, kurus viņiem bija jānoslēdz vai jāizpilda uz sava rēķina saistībā ar Pircēja prasību var pieprasījumu, neatkarīgi no šo apstākļu veida.

12.3 Pārdēvēja atbildība pret Pircēju, kas izriet no Pārdošanas līguma vai no prettiesiskas rīcības (tostarp nolaidības vai likumīga pienākuma pārkāpuma), neatkarīgi no šis atbildības iemeslu, ir aprobežota ar Izstrādājuma, no kura izriet prasījums par kaitējuma atlīdzību, vērtības summu, u ja kaitējuma atlīdzības summa ir zemāka par šī summu, Pārdevēj atbild līdz kaitējuma apmēram.

12.4 Pārdevēja atbildības ierobežojumi neizslēdz vai neierobežo atbildību par nāvi vai personai nodarītu kaitējumu, kas ir Pārdevēja vai personu, par kurām atbild Pārdevēj nolaidības rezultātā.

13. PANTS

KONFIDENCIALITĀTES ATRUNA

Pircējs uzskatīs visu informāciju, ko piegādājis Pārdevējs vai kas tika nogādāta Pārdevēja vārdā, pamatojoties uz Pārdošanas līgumu vai saistībā ar to, par konfidenciālu. Pircējs apņemas saglabāt noslēpumā konfidenciālo informāciju un neizpaust šo informāciju bez iepriekšējās Pārdevēja rakstiskas piekrišanas, izņemot situāciju, kad to prasa tiesību aktu noteikumi vai kompetentas varas iestādes, un izmantot šo informāciju tika nolūkos, kas saistīti ar Pārdošanas līguma izpildi. Visa konfidenciālā informācija paliek Pārdevēja īpašums un pēc Pirmā pieprasījuma Pircējs atgriež Pārdevējam visu šādu informāciju, kas sagatavota rakstiski un nesaglabās nevienas tā kopijas.

14. PANTS
NEPĀRVARAMĀS VARAS APSTĀKĻI

14.1 Neviena no Pusēm neatbild par nokavējumu un citiem Pārdošanas līguma izpildes pārkāpumiem, kas ir šāda veida nokavējuma rezultāts, ja šāds nokavējums ir radies tādu iemeslu dēļ, kas paliek ārpus tās kontroles. Šādā gadījumā Pusei ir atbilstoši jāpagarina laiku pienākumu izpildei. Nepārvaramās varas darbības gadījumā (kā noteikts tālāk) Puse, kas tās rezultātā ir nokavējusies vai kurai ir nodarīts kaitējums, pēc iespējas ātrāk informē otru pusi, taču katrā gadījumā septiņu (7) dienu laikā pēc šādu nepārvaramās vāras apstākļu rašanās, noteicot nepārvaramās varas veidu un tās darbības aptuvenu laiku. Ja nepārvaramās varas darbība ilgst vairāk nekā 14 dienas vai tiek gaidīts, ka tā ilgs vairāk nekā 21 dienas, Pārdevējam ir tiesības izbeigt līgumu ar šāda paziņojuma iesniegšanas Pircējam dienu.

14.2 Nepārvaramās varas jēdziens tiks saprasts kā tāds, kas aptver kaitējumus vai nokavējumus, ko raduši likumi vai tiesību aktu noteikumi, kā arī jebkuras valdības rīkojumi (de facto vai de jure), dabiskas parādības tādas kā zemestrīces, plūdi, ugunsgrēki, nemieri, kari, streiki, kuģu katastrofas, preču pārvadāju embargo vai citi iemesli, lieli enerģijas apgādes pārtraukumi, ko nebija iespējams paredzēt, kas ir ārpus Pušu kontroles un pilnībā vai daļēji traucē saistību, kuras izriet no Pārdošanas līguma, izpildi.

15. PANTS
INTELEKTUĀLĀ ĪPAŠUMA TIESĪBAS

Visi risinājumi, kas tiek aizsargāti kā Intelektuālā īpašuma tiesības, tostarp preču zīmes, specifikācijas, rasējumi, informācijas, veidnes, ierīces, instrumenti un citi materiāli, kas saistīti ar Izstrādājumiem un Izstrādājumu ražošanas procesu, ir un paliek Pārdevēja vai subjekta no Pārdevēja uzņēmumu grupas īpašums. Pircējam nav un viņš neiegādājās nekādas tiesības vai daļu nevienās no Intelektuālā īpašuma tiesībām, un Izstrādājumu, kas ietver Intelektuāla īpašuma tiesības nenodrošina Pircējam nekādas tiesības uz Intelektuāla īpašuma tiesībām.

16. PANTS
SANKCIJAS

Pircējs ievēros visus spēkā esošos tiesību aktu noteikumu un citus regulējumus un valsts vara iestāžu rīkojumus valstī, kura jurisdikcija ir piemērojama, nepārkāps nekādas valsts vai starptautiskas tirdzniecības, ekonomiskas vai finanšu sankcijas vai embargo (“Sankcijas”), kas tai piemērojami. Pircējs paziņo, ka nedz viņam, nedz nevienam no viņa direktoriem, amatpersonām, aģentiem, darbiniekiem vai saistītiem subjektiem nav piemērota neviena Sankcija, ka arī tas nav īpašums un to nekontrolē pilnība vai daļējo jebkāda no pusēm, kurai ir piemērotas jebkādas Sankcijas. Pircējs paziņo, ka pašlaik viņš piemēro un viņš rūpēsies, lai Pārdošanas līguma laikā darbotos visas atbilstošas procedūras, uzraudzības pasākumi un iekšējās pārbaudes, kuru mērķis ir nodrošināt atbilstību visām viņam piemērojamām Sankcijām. Pircējs paziņo, kas viņš tieši vai netieši atkārtoti neeksportēs, nepārdos tālāk un nerealizēs Izstrādājumus nevienā citā veidā uz valsti, kurai piemērot embargo, pamatojoties uz Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības vai ASV tiesību aktiem un noteikumiem. Papildus tam Pircējs apstiprina, ka Produkti netiks izmantot darbībā, kas attiecas uz kodolieroču, ķīmisko un bioloģisko ieroču vai raķešu projektēšanai, attīstībai, ražošanai, lietošanai vai uzglabāšanai.

17. PANTS
PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI

Pārdošanas līgumam ir piemērojamas Polijas Republikas materiālās tiesībās un tas ir jāinterpretē saskaņā ar tām, ieskaitot kolīzijas normas un 1980. gada 11. aprīļa Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par starptautiskajiem preču pirkuma–pārdevuma līgumiem noteikumus.

18. PANTS
STRĪDU ATRISINĀŠANAS NOTEIKUMI. TIESU JURISDIKCIJA.

Visi strīdi un prasījumi, kas izriet np Pārdošanas līguma, tostarp visi strīdi, kas attiecas uz to pārkāpumiem, izbeigšanu, spēka neesamību, pienākumu, kuri izriet no garantijas, neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ko Pusēm nav izdevies atrisināt draudzīgā ceļā, tiks izšķirti Polijas vispārējās tiesās, kuras jurisdikcijā atrodas Pārdevēja birojs.

19. PANTS
NOSLĒGUMA NOTEIKUMI

19.1 Ievērojot VPN 1.4. un 7.2. punktu, Pārdošanas līgums var tikt jebkurā brīdī pilnībā vai daļēji grozīts vai papildināts rakstiski, sastādot rakstisku pielikumu, ko parakstījušas personas, kas pilnvarotas pārstāvēt Puses. Pretējā gadījumā grozījumi vai papildinājumi nav spēkā.

19.2 Pircējs nenodos nekādas savas tiesības vai saistības, kas noteiktas Pārdošanas līgumā, trešajai pusei bez iepriekšējas Pārdevēja rakstiskas pierišanas.

19.3 Ja kompetenta tiesa atzīs jebkuru Pārdošanas līguma noteikumu par spēkā neesošu vai neizpildāmu, tas tiks aizstāts ar alternatīvu noteikumu, kas it tuvākais apjoma, seku un izpildāmības ziņa sākotnējam noteikumam, tā spēkā neesamība vai neizpildāmība neizraisīs pārējo Pārdošanas līguma noteikumu spēkā neesamību un tie joprojām pilnībā paliks spēkā.

19.4 Iesniedzot Pasūtījumu, Pircējs paziņo un apliecina, ka viņam ir pilnīgas tiesības un pilnvarojums noslēgt Pārdošanas līgumu, tika veiktas visas Pārdošanas līguma noslēgšanai un izpildei nepieciešamās Pircēja institūciju darbības, nepastāv nekādi līguma saistības vai citi pienākumi, kas neļautu viņa, noslēgt vai izpildīt Pārdošanas līgumu.

19.5 Ja VPN nav noteikts citādi, visi Pārdošanas līguma Pušu paziņojumi un sarakste tiks nosūtīta Pārdēvējam uz adresi, kas norādīta VPN 1.2. punkta c apakšpunktā, un Pircējam un adresi, kas norādīta Pasūtījumā. Visa rakstveida sarakste un paziņojumi, ko viena Puse nosūtījusi otrai Pusei ar ierakstītu vēstuli uz pēdējo norādīto otras Puses korespondences adresi, tiek uzskatīti par saņemtiem, turklāt par saņemšanas datumu tiks uzskatīts arī ierakstītās vēstules, kas nosūtītā uz pēdējo norādīto otras Puses korespondences adresi, saņemšanas pēc pirmā paziņojuma termiņa beigas datums vai sūtījuma atgriešana ar atzīmi “adresāts nav zināms” vai līdzīgu datums.

19.6 Ja Pārdevējs paziņos Pircējam VPN citā valodā, kas nav valodā, kurā tika noslēgts Pārdošanas līgums (līguma valoda), tas ir paredzēts vienīgi saprašanas atvieglošanai. Interpretācijas atšķirību gadījumā prioritāte ir tekstam, kas sagatavots līguma valodā.

Pielikums Nr. 1 Kan sp. z o.o. Vispārīgajiem pārdošanas noteikumiem

Informācijas pienākums, par kuru ir runa 2016. gada 27. aprīļa Vispārīgās datu aizsardzības regulas (VDAR) 13. pantā 1. un 2. punktā.

1. Pircēju — fizisko personu, kas veic uzņēmējdarbību, — personas datu pārzinis ir KAN sp. z o.o., ul. Zdrojowa 51, 16-001 Kleosin, Polija.

2. Ar KAN sp. z o.o. datu aizsardzības inspektoru var sazināties, raktos uz e-pasta adresi: [email protected].

3. Pārzinim nodotie personas dati tikt apstrādāti tikai ar mērķi izpildīt pārdošanas līgumu un celts prasības, kas saistītas ar noslēgto Līgumu.

4. Pircēju nodotie personas dati netiks nodoti citiem saņēmējiem vai trešajā valstī.

5. Nodotie personas dati tiks glabāti līguma izpildes laikā, kā arī prasības, kas saistītas ar noslēgto līgumu, celšanas laikā.

6. Pircējiem, kas nodod savus personas datus, ir tiesības gūt piekļuvi datiem, labot vai dzēst to, ierobežot to apstrādi, pārnest tos un iesniegt iebildumu pret to apstrādi.

7. Datu subjektiem ir tiesības iesniegt sūdzību Personas datu aizsardzības pārvaldes priekšsēdētājam [Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych], ja viņi uzskata, ka Pārdevēja veiktā personas datu apstrāde pārkāpj 2016. gada 27. aprīļa Vispārīgās datu aizsardzības regulas (VDAR) noteikumus.

8. Pircēju personas dati tiks apstrādāti automatizētā veidā, tostarp profilēšanas veidā. Automatizēta lēmumu pieņemšana tiks veikta ar cilvēku faktora dalību un ievērojot caurspīdīguma, likumīguma un saprātīguma, lai novērtētu atsevišķus personu faktorus tādus kā produktu preferences, ekonomiskā situācija, vēlmēs, un šādas apstrādes rezultāts būs piedāvājuma izvēle atkarībā no potenciālām Pircēju vajadzībām.

9. Pircēju personas datu nodošana vienmēr ir brīvprātīga, taču tā ir nepieciešama, lai noslēgtu un izpildītu Līgumu.

KAN Sp. z o.o. Vispārīgie pārdošanas noteikumi ir spēkā no 2018. gada 23. novembra.


1. Общие условия продажи

Общие условия продажи компании KAN Sp. z o.o.  

СТАТЬЯ 1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ.

1.1 Настоящие Общие условия продажи компании KAN Sp. z o.o. на основании статьи 384 Гражданского кодекса были одобрены Сторонами, являются обязательными для Сторон и составляют неотъемлемую часть Договора купли-продажи, если Сторонами не оговорено иное.

1.2 Если не указано иное, термины, используемые в Общих условиях продажи, имеют следующее значение:
a) ОУП – означает настоящие Общие условия продажи,
б) Договор купли-продажи – означает договор, предметом которого является продажа Продукции, заключенный между Продавцом и Покупателем на основании Заказа, размещенного Покупателем и принятого Продавцом в соответствии с настоящими ОУП, включая Договор о сотрудничестве,
в) Продавец – означает компанию KAN Sp. z o.o. с местом нахождения в Клеосине, адрес: ул. Здройова, д. 51, 16-001 Клеосин [ul. Zdrojowa 51, 16-001 Kleosin)],
г) Покупатель – означает лицо, размещающее Заказ, являющееся Стороной Договора купли-продажи,
д) Продукция – означает продукты и товары, продаваемые Продавцом (KAN sp. z o.o.),
е) Заказ – означает заказ на продажу Продукции, размещенный Покупателем у Продавца в соответствии с настоящими ОУП,
ё) Документация на Продукцию – означает документацию, содержащую подробное описание всех существенных параметров и характеристик Продукции, в частности техническое, технологическое описание и описание качества Продукции вместе с техническими спецификациями, образцами, пробами, компонентами и Правами интеллектуальной собственности,
ж) Права интеллектуальной собственности – означают все формы интеллектуальной собственности, защищенные на территории Республики Польша и за рубежом, касающиеся Продукции или Продавца, включая авторские права, торговые марки, патенты, полезные модели, промышленные образцы, ноу-хау, связанные с Продукцией, в том числе, процесс производства Продукции, включая Продукцию, произведенную или поставленную другими предприятиями финансовой группы Продавца,
з) Прайс-лист – означает перечень цен на Продукцию, обязательный для Сторон
и) Стороны – означают Стороны Договора купли-продажи (Покупатель и Продавец)

1.3 Настоящие ОУП распространяются на все Договоры купли-продажи, все предложения, направляемые Продавцом Покупателю, а также на все направляемые Продавцом Покупателю приглашения к участию в тендерах и к размещению Заказов в отношении Продуктов.

1.4 ОУП могут модифицироваться, изменяться Продавцом, или некоторые из положений ОУП могут быть исключены из применения Продавцом. Изменения ОУП связывают Покупателя с даты их доставки Покупателю в той же форме и тем же способом, в котором данные ОУП были доставлены Покупателю.

1.5 В случае расхождений между содержанием ОУП и содержанием Договора купли-продажи или отдельных приложений к Договору купли-продажи, содержание Договора купли-продажи, а затем отдельных приложений имеет преимущественную силу перед ОУП.

1.6 Стороны настоящим однозначно исключают любую ссылку на общие положения и условия Покупателя.

1.7 Если в Договоре купли-продажи оговорены условия ИНКОТЕРМС [INCOTERMS], то преимущественную силу имеют положения ОУП, отклоняющиеся от оговоренных условий ИНКОТЕРМС, если в Договоре купли-продажи Стороны не согласовали иное.

1.8 Содержание настоящих условий ОУП было опубликовано на интернет-сайте Продавца по адресу: www.kan-therm.com

1.9 Настоящие ОУП не применяются к продаже Продукции, когда Покупатель является физическим лицом, приобретающим Продукцию с целью, не связанной с его/ее хозяйственной ни профессиональной деятельностью (потребитель).

2.0 Информация, размещенная на сайте Продавца, не является предложением в соответствии с Гражданским кодексом, а только приглашением к размещению заказов.

СТАТЬЯ 2.
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА (ПРОДУКТОВ).

Характеристики Продукта (Продуктов) изложены в Документации Продукции.

СТАТЬЯ 3.
ЗАКАЗЫ.

3.1 Продажа Продуктов осуществляется исключительно на основании Заказов, размещенных Покупателем у Продавца в соответствии с процедурой, описанной в статьях 3.2 и 3.3 ниже.

3.2 Заказы размещаются Покупателем по электронной почте, в письменной форме или по факсу.

3.3 Заказы выполняются при условии, что Продавец подтверждает принятие Заказа в течение 5 рабочих дней с момента его получения в соответствии с требованиями, указанными в статье 3.2. В случае, если Продавец не сможет выполнить Заказ из-за отсутствия заказанного ассортимента Продукции или по другим причинам, Продавец должен уведомить Покупателя с целью соответствующего изменения Заказа. Положения статей 3.2. и 3.3. применяются к изменению Заказа.

3.4 Поставки Продукции осуществляются единовременно или по частям в соответствии с графиком, указанным в Заказе. Датой единовременной поставки Продукции является дата, указанная в Заказе и подтвержденная Продавцом. В случае частичных поставок датой поставки Продукции является дата, названная в графике, указанном в Заказе, подтвержденном Продавцом.

3.5 Если поставка Продукции полностью или частично не сможет быть осуществлена в срок, Продавец обязан немедленно уведомить об этом Покупателя и согласовать с Покупателем новую дату поставки. Отмена (аннулирование) заказа всегда нуждается в письменном согласии Продавца.
 

СТАТЬЯ 4.
МИНИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ЗАКАЗА И ОБЕСПЕЧЕНИЯ

4.1 Продавец вправе в любое время ввести минимальный объем или минимальную сумму заказа, которые должны быть выполнены Покупателем в стоимостном или количественном выражении.
 

СТАТЬЯ 5.
ПРИЕМ ПРОДУКЦИИ

5.1 Выдача заказанной Продукции и их получение Покупателем происходят в месте, указанном в Заказе, а если данное место не указано – на складе Продавца в Белостоке.

5.2. Если Продукция не будет принята Покупателем в течение согласованного срока, Продавец имеет право взыскать с Покупателя все расходы, связанные с хранением и доставкой Продукции.

5.3 Датой поставки Продукции считается дата подписания накладной на отпуск товаров со склада и/или транспортной накладной и спецификации продукции, приложенной к данным документам.
Переход всех рисков и расходов, связанных с Продукцией, происходит при получении Продукции, в том числе перевозчиком, независимо от того, кто несет транспортные расходы.

5.4 Переход права собственности на Продукцию к Покупателю происходит в момент оплаты Продавцу общей стоимости Продукции и всей дебиторской задолженности, связанной с выполнением Заказа. Независимо от перехода права собственности Покупатель несет весь риск случайной гибели или случайного повреждения товара, находящегося в его владении или на хранении.
 

СТАТЬЯ 6.
КОММЕРЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ.
Подробные коммерческие условия будут указаны в каждом Договоре купли-продажи.
 

СТАТЬЯ 7.
ЦЕНА.

7.1 Если Сторонами в письменной форме не согласовано иное, на польском рынке продукция будет продаваться Покупателю по ценам, указанным в действующем на день продажи Прайс-листе, размещенном на сайте или в индивидуальном коммерческом предложении, представленном в письменной форме или по электронной почте. На рынках, отличных от Польши, Продукция продается Покупателю по ценам, указанным в Прайс-листе, предназначенном для данного рынка, или в индивидуальном коммерческом предложении, представленном в письменной форме или по электронной почте.

7.2 Продавец оставляет за собой право в любое время изменять указанные в Прайс-листе цены реализации Продукции. Вышеуказанное не нуждается в изменении Договора купли-продажи, а только в предоставлении соответствующей информации Покупателю. Изменение цен не распространяется на Заказы, размещенные до изменения цен и принятые Продавцом.

7.3 К ценам Продукции, указанным в Прайс-листе, добавляется НДС по ставке, действующей на дату поставки Продукции.

7.4 Цена не включает страховые и транспортные расходы, а также другие оплаты любого рода, в частности, налоги, пошлины или другие государственные или местные сборы, которые могут взиматься в связи с поставкой, если иное не предусмотрено Договором купли-продажи.

7.5 Если иное не согласовано Сторонами в письменном виде, оплата за поставленную Продукцию должна быть произведена до получения Продукции.

7.6 Покупатель вправе засчитывать свои требования к Продавцу по Договору купли-продажи с требованиями Продавца только в том случае, если требования Покупателя вытекают из Договора купли-продажи и установлены вступившим в законную силу решением суда или иного органа, уполномоченного разрешать споры по претензиям, либо признаны Продавцом в письменной форме.
 

СТАТЬЯ 8.
РАСЧЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ.

8.1 Расчетным документом является счет-фактура, выставленный в соответствии с фактическим состоянием и общеприменимым налоговым законодательством.

8.2 Все платежи производятся в безналичной форме путем перевода на банковский счет Продавца, указанный в счете-фактуре. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на банковский счет Продавца.
 

СТАТЬЯ 9.
ГАРАНТИЯ.

9.1 Продавец гарантирует, что продаваемая Продукция будет соответствовать Документации на Продукцию.

9.2 Данные, содержащиеся в информации о Продукции или в других проспектах, рекламных материалах, описаниях и т.д., основаны на текущем состоянии знаний и опыта Продавца. По этой причине вся информация должна рассматриваться только в качестве приблизительной информации, а не в качестве информации о качестве и характеристиках товара. Вышеуказанные данные не являются обоснованием для гарантий качества, свойств или срока жизни Продукции. Пригодность Продукции Продавца для использования по назначению должна быть проверена Покупателем.

9.3 Качество Продукции, поставляемой Покупателю, должно соответствовать требованиям общеприменимых положений польского законодательства.

9.4 Предоставляемая гарантия является единственной и исключительной ответственностью Продавца за недостатки поставленной Продукции, независимо от того, возникает ли такая ответственность из договора, правонарушения, и касается ли она ущерба или убытков, связанных с недостатками Продукции или вызванных ими. Продавец не несет ответственности в ином объеме, даже если расширенная ответственность будет вытекать из применяемых для продажи условий, заявлений, гарантий Покупателя или любых других подобных действий или заявлений, приводящих к расширению ответственности, будь то на основании закона или любой другой правовой основы.

9.5 Стороны настоящим полностью исключают законную гарантию на недостатки Продукции, предусмотренную положениями польского Гражданского кодекса [Kodeks Cywilny], включая статью 609 Гражданского кодекса.
 

СТАТЬЯ 10.
ЖАЛОБЫ.

10.1 Покупатель имеет право предъявлять претензии относительно количества или качества поставленной Продукции, соблюдая при этом следующие сроки:

а) в случае претензий по количеству Продукции, не соответствующей принятому Заказу – в течение 5 рабочих дней со дня получения Продукции.

б) в случае претензий по качеству Продукции, не соответствующих Статье 9 – в течение 60 дней со дня получения Продукции.

в) Покупатель должен направить протокол претензии Продавцу по почте, факсу или электронной почте в течение вышеуказанного срока. Продавец обязан рассмотреть поданную Покупателем претензию в течение 14 дней со дня получения протокола претензии, о чем Покупатель уведомляется в вышеуказанный срок по почте, факсу или электронной почте.

10.2 В случае принятия претензии Продавец обязан восполнить недостаток количества, отремонтировать или заменить Продукцию ненадлежащего качества на Продукцию надлежащего качества, поставив Покупателю во время выполнения следующего Заказа дополнительное количество Продукции на основании принятой претензии.

10.3 Направление претензии не освобождает Покупателя от обязанности оплатить стоимость Продукции, которой касается претензия.
 

СТАТЬЯ 11. 
ВОЗВРАТ ПРОДУКЦИИ
Возврат Продукции принимается только в особо обоснованных случаях.

11.2 Возврату подлежит только полноценная Продукция из текущего предложения Продавца в каталоге.

11.3 Продукция должна быть возвращена в неповрежденной и полной заводской упаковке.

11.4 Возвратам не подлежит:
a) Нестандартный товар или товар, изготовленный по специальному заказу Покупателя,
b) Товар, приобретенный более 12 месяцев назад, считая со дня выставления счета-фактуры.

11.5 Возвращаемая Продукция должна быть упакована с четким разделением товарной партии на отдельные товары.

11.6 Покупатель обязан обеспечить сохранность возвращаемой Продукции на время транспортировки. Продавец не несет ответственности за повреждения товара, возникшие во время транспортировки на склад Продавца и являющиеся следствием ненадлежащей защиты товара Покупателем.

11.7 Возвращенная Продукция, не соответствующая вышеуказанным требованиям, будет отправлена Покупателю за его счет.

11.8 Лицо, возвращающее Продукцию, обязано указать документы о продаже (номера счетов-фактур), на основании которых была приобретена возвращаемая Продукция.

11.9 Расчеты по возмещению производятся в форме корректировочного счета-фактуры, выставленного к первоначальному счету-фактуре на покупку.

11.10 В случае, если возвращаемая Продукция должна быть переупакована на складе Продавца, с Покупателя взимается 10% от общей суммы зарегистрированного возврата.
 

СТАТЬЯ 12.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ.

12.1 Ни при каких обстоятельствах Продавец не несет ответственности, будь то по договору или в результате правонарушения (включая халатность или нарушение законных обязанностей), независимо от причины данной ответственности, за: любые упущенные выгоды, выгоды от осуществления предпринимательской деятельности, выгоды от заключения договора, упущенные доходы или ожидаемые сбережения, а также любые косвенные убытки.

12.2 Ни при каких обстоятельствах Продавец не несет ответственности, будь то по договору или в результате правонарушения (включая халатность или нарушение законных обязанностей), если невыполнение им договорных обязательств вызвано обстоятельствами, связанными с выполнением договоров, которые он был обязан заключить или выполнить за свой счет в связи с требованием или поручением Покупателя, независимо от характера таких обстоятельств.

12.3 Ответственность Продавца перед Покупателем либо по Договору купли-продажи, либо по правонарушениям (включая халатность или нарушение законных обязательств), независимо от причины такой ответственности, ограничивается суммой стоимости Продукции, из которой вытекает требование о возмещении ущерба, а если сумма требуемого возмещения ущерба меньше этой суммы, Продавец несет ответственность в пределах суммы ущерба.

12.4 Ограничения ответственности Продавца не исключают или ограничивают ответственность за смерть или телесные повреждения, вызванные халатностью Продавца или лиц, за которых Продавец несет ответственность.
 

СТАТЬЯ 13. 
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ.

Всю информацию, предоставленную Продавцом или от его имени в рамках Договора купли-продажи или в связи с ним Покупатель обязан рассматривать как конфиденциальную. Покупатель соглашается сохранять конфиденциальность информации и не распространять ее без предварительного письменного согласия Продавца, за исключением случаев, предусмотренных законом или соответствующими органами, а также использовать конфиденциальную информацию исключительно в целях, связанных с исполнением Договора купли-продажи. Вся конфиденциальная информация остается собственностью Продавца, а Покупатель возвращает ее Продавцу по первому требованию в письменной форме, без права сохранения ее копии.
 

СТАТЬЯ 14.
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

14.1 Ни одна из Сторон не несет ответственности за любую задержку или иное нарушение исполнения Договора купли-продажи в результате такой задержки, если такая задержка вызвана причинами, находящимися вне ее контроля. В этом случае Сторона вправе получить соответствующее продление срока для исполнения своих обязательств. В случае обстоятельств непреодолимой силы (как определено ниже), Сторона, у которой произошла задержка или которой нанесен ущерб, должна как можно скорее, но в любом случае в течение семи (7) дней с момента наступления обстоятельств непреодолимой силы, проинформировать другую Сторону с указанием характера обстоятельства непреодолимой силы, а также его приблизительной продолжительности. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более 14 дней или ожидается, что они будут продолжаться более 21 дней, Продавец имеет право расторгнуть Договор купли-продажи с даты представления такого заявления Покупателю.

14.2 Под обстоятельствами непреодолимой силы следует понимать обстоятельства, приводящие к убыткам или задержкам, вызванные законами или постановлениями и указами любого из правительств (де-факто или де-юре), природными явлениями, такими как землетрясения и наводнения, пожары, беспорядки, войны, забастовки, кораблекрушения, эмбарго на перевозку товаров или другие причины, крупномасштабный дефицит энергоносителей, которые являются непредвиденными и неподконтрольными Сторонам и препятствуют полному или частичному выполнению обязательств по Договору купли-продажи.
 

СТАТЬЯ 15.
ПРАВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ.

Все решения, подлежащие защите в качестве Прав на интеллектуальную собственность, включая торговые марки, спецификации, чертежи, информацию, формы, приборы, инструменты и другие материалы, связанные с Продукцией и процессом производства Продукции, являются и остаются собственностью Продавца или компании, входящей в группу капитала Продавца. Покупатель не имеет и не будет приобретать никаких прав, титулов или интересов в отношении любых прав интеллектуальной собственности, и продажа Продукции, содержащей Права интеллектуальной собственности, не предоставляет Покупателю никаких прав или титулов на Права интеллектуальной собственности.
 

СТАТЬЯ 16.
САНКЦИИ

Покупатель будет соблюдать все применимые положения закона и другие постановления и распоряжения государственных властей, действующие в стране, юрисдикция которой подлежит применению, и не будет нарушать любые применимые к нему национальные или международные торговые, экономические или финансовые санкции или эмбарго («Санкции»). Покупатель заявляет, что ни он, ни кто-либо из его директоров, должностных лиц, агентов, работников или аффилированных лиц, ни любой конечный пользователь Продукции не подпадает под действие каких-либо санкций или полностью или частично, прямо или косвенно принадлежит какой-либо стороне либо контролируется какой-либо стороной, подпадающей под действие каких-либо санкций. Покупатель заявляет, что в настоящее время он обладает всеми соответствующими процедурами и в течение срока действия Договора купли-продажи приложит усилия для обеспечения действия всех соответствующих процедур, мер мониторинга и внутреннего контроля для обеспечения соблюдения всех применимых к нему Санкций. Покупатель заявляет, что он не будет прямо или косвенно реэкспортировать, перепродавать или иным образом отчуждать Продукцию в любой стране, на которую наложено эмбарго в соответствии с законами и правилами Организации Объединенных Наций, Европейского Союза или Соединенных Штатов. Кроме того, Покупатель подтверждает, что Продукция не будет использоваться для деятельности, связанной с проектированием, разработкой, производством, использованием или хранением ядерного, химического, биологического оружия или ракет.
 

СТАТЬЯ 17.
ПРИМЕНИМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО.

Договор купли-продажи регулируется и толкуется в соответствии с польским материальным правом, исключая коллизионные нормы и положения Конвенции Организации Объединенных Наций о договорах международной купли-продажи товаров от 11 апреля 1980 года.
 

СТАТЬЯ 18.
ПРАВИЛА УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ. ПОДСУДНОСТЬ.

Все споры и претензии, вытекающие из Договора купли-продажи, в том числе любые споры, связанные с его нарушением, прекращением или недействительностью, неисполнением или ненадлежащим исполнением Заказа, неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по гарантии, которые не были разрешены Сторонами мирным путем, подлежат разрешению польскими судами общей юрисдикции по месту нахождения Продавца.
 

СТАТЬЯ 19.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

19.1 С учетом Статьи 1.4. и Статьи 7.2. ОУП, Договор купли-продажи может быть изменен или дополнен полностью или частично в любое время в письменной форме. Изменения Договора купли-продажи действительны при условии, что они составлены в виде письменного приложения, подписанного лицами, уполномоченными представлять Стороны.

19.2 Покупатель не должен передавать какие-либо или все свои права или обязательства по Договору купли-продажи третьим лицам без предварительного письменного согласия Продавца.

19.3 Если какое-либо положение Договора купли-продажи будет признано компетентным судом любой юрисдикции недействительным или неисполнимым, Стороны обязуются заменить такое положение альтернативным положением, наиболее близким по объему, действию и исполнимости к первоначальному положению, при этом остальные положения Договора купли-продажи остаются в силе.

19.4 Размещая Заказ на покупку, Покупатель заявляет и гарантирует Продавцу, что он имеет полное право и полномочия на заключение Договора купли-продажи, все необходимые действия компетентных органов Покупателя были предприняты для одобрения заключения и исполнения Договора купли-продажи и отсутствуют договорные обязательства или иные обязанности, которые препятствовали бы ему подписать или исполнить Договор купли-продажи.

19.5 Если в ОУП прямо не предусмотрено иное, все уведомления и переписка Сторон Договора купли-продажи должны доставляться Продавцу по адресу, указанному в статье 1.2(c) ОУП, а Покупателю - по адресу, указанному в Заказе. Любая переписка, уведомления или любые другие сообщения или заявления в письменной форме, направленные Стороной другой Стороне заказным письмом по последнему адресу для переписки, указанному такой другой Стороной в соответствии с Договором, считаются надлежащим образом врученными другой Стороне, причем датой вручения считается также дата истечения срока получения переписки в почтовом отделении с момента первого уведомления о получении заказного письма, направленного по последнему адресу для переписки, указанному другой Стороной, или возвращения переписки почтовым отделением с пометкой «адресат неизвестен» или аналогичной.

19.6 В случае, если Продавец передаст Покупателю ОУП на языке, отличном от языка, на котором заключен Договор купли-продажи (язык договора), то данная версия будет служить исключительно для облегчения их понимания. В случае расхождений в толковании ОУП преимущественную силу имеет текст на языке договора.

Приложение 1 к Общим условиям продажи компании Kan sp. z o.o.

Информационное обязательство, упомянутое в абз. 1 и 2 статьи 13 Общего регламента по защите данных (GDPR) от 27 апреля 2016 года.

1. Контролером персональных данных Покупателей – физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, является KAN sp. z o.o. ul. Здройова 51, 16-001 Клеосин.

2. Инспектор по защите персональных данных компании KAN sp. z o.o. доступен по адресу электронной почты: [email protected].

3. Персональные данные, предоставленные Контролеру, обрабатываются исключительно в целях исполнения договора купли-продажи и предъявления требований, вытекающих из заключенного Договора.

4. Предоставленные Покупателями персональные данные не будут передаваться другим получателям или в третью страну.

5. Предоставленные персональные данные будут храниться в течение всего срока действия договора, а также в течение срока действия любых требований, вытекающих из договора.

6. Покупатели, предоставляющие свои персональные данные, имеют право доступа к содержанию данных, право на исправление, удаление, ограничение обработки, право на переносимость данных, право на возражение против обработки.

7. Субъекты данных также имеют право подать жалобу Президенту Управления по защите персональных данных, если они считают, что обработка персональных данных Продавцом нарушает положения Общего регламента по защите данных от 27 апреля 2016 года (GDPR).

8. Персональные данные Покупателей будут обрабатываться с помощью автоматизированных средств, включая профилирование. Автоматизированное принятие решений будет осуществляться при участии человеческого фактора и с соблюдением принципов прозрачности, законности и адекватности с целью оценки определенных персональных факторов, таких как предпочтения в отношении продуктов, экономическое положение, вкусы, а следствием такой обработки будет выбор предложения в зависимости от потенциальных потребностей Покупателей.

9. Любое предоставление Покупателями персональных данных является добровольным, но необходимым для заключения и исполнения Договора.
 

Общие условия продажи компании KAN Sp. z o.o. действуют с 23/11/2018.

Sīkdatņu iestatījumi

Mēs izmantojam sīkdatnes, lai sniegtu dažādus pakalpojumus, pastāvīgi tos uzlabotu, parādītu reklāmas, kas atbilst Jūsu interesēm, un nodrošināt piekļuvi sociālo mediju funkcijām. Dažas sīkdatnes ir nepieciešamas mūsu tīmekļa vietnes pareizai darbībai un iespējas izmantot tās funkcijas nodrošināšanai. Pēc Jūsu piekrišanas mēs arī izmantojam analītiskās sīkdatnes, lai uzlabotu mūsu tīmekļa vietni, un mārketinga sīkdatnes, lai rādītu reklāmas un saturu mūsu tīmekļa vietnē. Uzziniet vairāk par sīkdatnēm un to izmantošanas veidu.
Noklikšķinot uz “Pieņemt visu”, Jūs piekrītat visu sīkdatņu izmantošanai. Noklikšķinot uz “Pielāgot sīkdatņu iestatījumus”, Jūs varat izvēlēties, kurām sīkdatnēm Jūs piekrītat. Jebkurā brīdī Jūs varat mainīt sīkdatņu iestatījumus vai atsaukt piekrišanu.

Sīkdatņu iestatījumi

Šis instruments palīdz izvēlēties un deaktivizēt dažādus tagus/izsekotājus/analītiskos rīkus, kas tiek izmantoti šajā tīmekļa vietnē.