Space

Privātuma aizsardzības politika

PRIVĀTUMA AIZSARDZĪBAS POLITIKA

— INFORMĀCIJAS KLAUZULA PAR PERSONAS DATU AIZSARDZĪBU

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMU

2. DATU PĀRZIŅA UN PERSONAS DARU AIZSARDZĪBAS UZRAUDZĪTĀJA KONTAKTINFORMĀCIJA

3. DATU PĀRZIŅA APSTRĀDĀTO PERSONAS DATU APJOMS

4. INFORMĀCIJAS KLAUZULA DARBA KANDIDĀTIEM

5. INFORMĀCIJAS KLAUZULA APMĀCĪBU KURSU DALĪBNIEKIEM

6. INFORMĀCIJAS KLAUZULA KLIENTAM UN PARTNERIM

7. INFORMĀCIJAS KLAUZULA KLIENTA DARBINIEKIEM/PARTNERIM/VALDEI/DALĪBNIEKIEM/PILNVAROTAJĀM PERSONĀM

8. INFORMĀCIJAS KLAUZULA PASŪTĪJUMU IZPILDĪTĀJIEM

9. INFORMĀCIJAS KLAUZULA PERSONĀM, KAS SAZINĀS AR DATU PĀRZINI PA E-PASTU UN PA PASTU

10. INFORMĀCIJAS KLAUZULA PERSONĀM, KAS SAZINĀS AR DATU PĀRZINI TELEFONISKI (ZVANU IERAKSTĪŠANA)

11. INFORMĀCIJAS KLAUZULA TIRDZNIECĪBAS INFORMĀCIJAS SAŅĒMĒJIEM

12. INFORMĀCIJAS KLAUZULA, KAS SAISTĪTAS AR DATU APSTRĀDI VIDEONOVĒROŠANAS VAJADZĪBĀM

13. DATU SUBJEKTA TIESĪBAS, KAS SAISTĪTAS AR PERSONAS DATU AIZSARDZĪBU

14. INFORMĀCIJA PAR SĪKDATNĒM

 

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMU

1. Šī Politika ietver informācijas klauzulas par personas datu apstrādi, ko veic datu pārzinis — KAN Spółka z o.o., ul. Zdrojowa 51, 16-001 Kleosin, Polija.

2. Politika ir sagatavota, lai noskaidrotu, kā mēs aizsargām personas datus. Mēs izmantojam personas datus tikai mērķiem un veidā, kas aprakstīti šajā Politikā. Personas datu aizsardzība ir KAN Spółka z o.o. informācijas pienākuma izpilde Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regulas), turpmāk tekstā — “VDAR”, 13. panta 1. un 2 punkta izpratnē.

3. Tālāk mēs sniedzam informāciju par to, kādu personas datus mēs apstrādājam un uzglabājam. Mēs vienmēr informējam, kādā nolūkā mēs veicam datu apstrādi un kādas tiesības ir datu subjektiem.

4. Šī Politikas vajadzībām tālāk sniegtām definīcijas nozīmē:

a) “Kandidāts” — persona, jo īpaši mūsu apmācību kursu dalībnieks, kā arī fizikā persona, kas piedalās vai vēlas piedalīties personāla atlases procesā, ko veic Datu pārzinis, vai nākotnes personāla atlases procesā, ko veiks Datu pārzinis, vai persona, kas pagātnē piekritusi viņas personas datu uzglabāšanai Kandidātu bāzē;

b) “Datu subjekts” — subjekts, kura personas datus uzglabā Datu pārzinis, tostarp Kandidāts, Klients un viņa darbinieki, pilnvarotās personas, pārstāvji, personas, kas piekritušas mārketinga saziņai, personas, kas sazinās ar mums;

c) “Iestāde” — uzraudzības iestāde nozīmē Personas datu aizsardzības pārvaldības priekšsēdētājs;

d) “VDAR” — Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

2. DATU PĀRZIŅA UN PERSONAS DARU AIZSARDZĪBAS UZRAUDZĪTĀJA KONTAKTINFORMĀCIJA

1. Personas datu pārzinis ir KAN Spółka z o.o., ul. Zdrojowa 51, 16-001 Kleosin, Polija, turpmāk tekstā — “PDP” vai “Pārzinis”.

2. Jebkurā brīdi var sazināties ar Pārzini ar personas datu aizsardzību saistītajās lietās:

a) izmantojot veidlapu, kas pieejama tīmekļa vietnē: https://lv.kan-therm.com/conta...

b) pa pastu uz Pārziņa adresi: ul. Zdrojowa 51, 16-001 Kleosin, Polija;

c) pa e-pastu: [email protected].

3. Personas datu aizsardzības pārzinis uzņēmumā KAN Spółka z o.o. ir Agņeška Kondela (Agnieszka Kondel). Ar datu pārzini var sazināties, rakstot uz e-pasta adresi: [email protected]

4. Ja:

a) vēlaties sazināties ar PDP lietās, kas saistītās ar personas datu aizsardzību;

b) Jums ir jautājumi par PDP veiktās personas datu apstrādi, to apstrādes veidu vai piezīmes attiecībā uz šo politiku;

c) ja vēlaties īstenot savas tiesības attiecībā uz personas datiem, kuru apstrādi veic uzņēmums KAN Spółka z o.o. kā to pārzinis, Jūs varat sazināties ar mums par e-pastu vai pa pastu, izmantojot kontaktinformāciju, kas norādīta 2. punktā iepriekš.

 

3. DATU PĀRZIŅA APSTRĀDĀTO PERSONAS DATU APJOMS

1. Ar “personas datiem” ir jāsaprot informāciju, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisko personu. Identificējama fiziskā persona, kuru var tieši vai netieši identificēt, jo īpaši, pamatojoties uz identifikatoru tādu kā vārds un uzvārds, identifikācijas numurs, dati par atrāšanās vietu, interneta identifikators, viens vai vairāki faktori, kas noteic fiziskās personas fizisko, fizioloģisko, ģenētisko, psihisko, ekonomisko, kultūras vai sociālo identitāti. Tiem pieder šāda informācija: IP adrese, uzrunāšanas forma, vārds un uzvārds, adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs.

2. Uzņēmums KAN Sp. z o.o. apstrādā šādus personas datus:

a) darba kandidātu;

b) personu, kas piedalās mūsu Produktu apmācību kursos un citos, kas saistīti ar KAN Sp. z o.o. darbību;

c) klientu, Partneru, kā arī viņu darbinieku/sadarbības partneru/pilnvaroto personu/prokūristu/valdes locekļu datu, tostarp: vārds un uzvārds, e-pasta adrese, amats, tālruņa numurs, uzņēmuma, ko viņi pārstāv;

d) KAN Sp. z o.o. darbinieku un partneru;

e) personu, kas piekritušas mārketinga saziņai, biļetena nosūtīšanai, personu, kas sazinājušās ar Uzņēmumu telefoniski, pa pastu vai pa e-pastu;

f) personu, uz kuras attiecas videonovērošana KAN Spółka z o.o. ar juridisko adresi Kleosinā teritorijā.

 

4. INFORMĀCIJAS KLAUZULA DARBA KANDIDĀTIEM

1. Datu pārzinis ir KAN Spółka z o.o., ul. Zdrojowa 51, 16-001 Kleosin, Polija. Jautājumus lietās, kas attiecas uz Pārziņa veikto personas datu apstrādi, var uzdot, izmantojot Politikas 2. punktā norādīto kontaktinformāciju.

2. Ja Jūs esat nosūtījis mums CV, mēs informējam, ka CV nosūtīšana Personas datu pārzinim, tostarp plašākā apjomā, nekā noteikts [Polijas Republikas] Darba likuma 22.(1) pantā, ir piekrišana šo datu apstrādei, ko veic Pārzinis ar mērķi veikt personāla atlases procesu, neatkarīgi no vēlamā juridiskā pamata, uz kura pie Klienta strādā Pārzinis. Piekrišanu var atcelt jebkurā brīdī. Piekrišanas atcelšana neietekmē datu apstrādes, kas veikta pirms tās atcelšanas, likumīgumu. Pārzinis veic Klienta vārdā darbības ar personas datiem Kandidātu datu nodošanas Klientam brīdī, kas vienmēr tiek notiek, pamatojoties uz iepriekšējo datu subjekta (Kandidāta) piekrišanu.

3. Jūsu personas dati, kas savākti personālas atlases procesa laikā, tiks apstrādāti:

a) personāla atlases procesā gadījumā, kura mērķis ir pieņemt darbinieku, pamatojoties uz darba līgumu, lai izpildītu pienākumus, kas izriet no tiesību aktu noteikumiem, kuri saistīti ar personāla atlases procesu, vispirms Darba likuma noteikumiem, — datu apstrādes juridiskais pamats ir Pārziņa juridiskais pienākums (VDAR 6. panta 1. punkta b) un c) apakšpunkts kopsakarā ar Darba likuma noteikumiem);

b) personālas atlases procesa gadījumā, kuru mērķiem ir pieņemt darbinieku, pamatojoties uz civiltiesisko līgumu, — pieteikšanas dokumentos ietverto datu apstrādes juridiskais pamats ir darbību veikšana pirms līguma noslēgšanas (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts);

c) nākotnes personāla atlases procesu veikšanas mērķiem, tostarp pievienošanai Kandidātu bāzei, piekrišanas datu apstrādei, kas veikta šim mērķim, sniegšanas gadījumā — datu apstrādes juridiskais pamats ir piekrišana (VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts),

d) ar mērķi veikt kandidātu atlasi, pārbaudīt Jūsu kvalifikāciju un prasmes un noteikt sadarbības noteikumus — datu apstrādes juridiskais pamats ir Pārziņa leģitīma interese (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts). Pārziņa leģitīmā interese ir darba kandidātu pārbaude un iespējamas sadarbības noteikumu noteikšana;

e) ar mērķi celt, īstenot vai aizstāvēt likumīgas Pārziņa prasības — datu apstrādes juridiskais pamats ir Pārziņa leģitīmā interese (VADAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu).

4. Datu saņēmējs ir subjekti, kas sniedz Pārzinim pakalpojumus, kas saistīti ar personāla atlasi, un citi atbalsta pakalpojumi, proti, datorsistēmu piegādātāji, IT pakalpojumu sniedzēji [hosting poczty i systemy bazodanowe], pasta un kurjerpasta operatori.

5. Jūsu personas dati tiks apstrādāti līdz pašreizējā Pārziņa veiktā personāla atlases procesa beigu un kandidāta vai kandidātu izvēlēšanās brīdim, un apjomā, kādā apstrādē tiek veikta, pamatojoties uz piekrišanu, — līdz tās atcelšanas brīdim, turklāt piekrišanas datu apstrādei nākotnes personāla atlases procesu mērķiem atcelšanas gadījumā dati tiks apstrādāti ne ilgāk kā divus gadus. Datu apstrādes periods vienmēr var tikt pagarināts par prasību noilguma laiku, ja Jūsu personas datu apstrāde būs nepieciešama, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu iespējamas Pārziņa likumīgas prasības. Pēc šī laika dati tiks apstrādāti tikai apjomā un laikā, kas paredzēti tiesību aktu noteikumos.

6. Piekrišanas, par kurām ir runa iepriekšējā punktā, var atcelt jebkurā brīdī. Piekrišanas atcelšana neietekmē datu apstrādes, kas veikta pirms tās atcelšanas, likumīgumu. Pārzinis lūdz atcelt piekrišanas pa pastu vai elektroniski.

7. Jums ir tiesības, kas norādītas šīs Politikas 13. punktā.

8. Datu norādīšanu apjomā, kas noteikts Darba likuma 22.(1) pantā, prasa:

a) pieņemšanas darbā, pamatojoties uz darba līgumu, gadījumā — tiesību aktu, tostarp vispirms Darba likuma noteikumi. Šo datu nenorādīšanas sekas ir Jūsu kandidatūras izskatīšanas personāla atlases procesā iespējas neesamība;

b) pieņemšanas darbā, pamatojoties uz civiltiesisko līgumu, gadījumā — Pārzinis. Šo datu nenorādīšanas sekas ir Jūsu kandidatūras izskatīšanas personāla atlases procesā iespējas neesamība;

c) citu datu norādīšana ir brīvprātīga.

9. Kandidātu personas dati var tikt profilēti [taču nav piemērota
automatizēta lēmumu pieņemšana], lai izvēlētos
kandidātu, kas atbilst Klienta Pārziņa prasībām, pēc:
izglītības, prasmēm un finanšu gaidībām vai
darba apstākļiem.

 

5. INFORMĀCIJAS KLAUZULA APMĀCĪBU KURSU DALĪBNIEKIEM

1. Datu pārzinis ir KAN Spółka z o.o., ul. Zdrojowa 51, 16-001 Kleosin, Polija. Jautājumus lietās, kas attiecas uz Pārziņa veikto personas datu apstrādi, var uzdot, izmantojot Politikas 2. punktā norādīto kontaktinformāciju.

2. Jūsu personas dati tiks apstrādāti ar mērķi:

a) izpildīt līgumu un veiktu darbības, kas saistītas ar noslēdzamo līgumu par apmācību kursu veikšanu un organizēšanu (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts);

b) izpildīt juridisko pienākumus, kas izriet no tiesību aktu noteikumiem, apdrošināšanas un nodokļu tiesību noteikumiem, — šajā gadījumā juridiskais pamats ir PDP juridiskais pienākums (VDAR 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts),

c) celt, īstenot vai aizstāvēt iespējamas Pārziņa likumīgas prasības — datu apstrādes juridiskais pamats ir Pārziņa leģitīmā interese (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts);

d) veikt uzņēmuma izstrādājumu vai pakalpojumu mārketingu (VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts, ja Jūs esat sniedzis piekrišanu, vai VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts — mūsu leģitīmā interese ir informēt par mūsu tirdzniecības informāciju).

 

6. INFORMĀCIJAS KLAUZULA KLIENTAM UN PARTNERIM

1. Datu pārzinis ir KAN Spółka z o.o., ul. Zdrojowa 51, 16-001 Kleosin, Polija. Jautājumus lietās, kas attiecas uz Pārziņa veikto personas datu apstrādi, var uzdot, izmantojot Politikas 2. punktā norādīto kontaktinformāciju.

2. Jūsu personas dati tiks aizsargāti un apstrādāti ar mērķi:

a) izpildīt līgumus, kuru puse ir datu subjekts, proti, Klients vai Partneris, vai veiktu darbības pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas (pamatojoties uz VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu);

b) veiktu uzņēmuma izstrādājumu vai pakalpojumu mārketingu (VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts, ja Jūs esat sniedzis piekrišanu, vai f apakšpunkts ) — mūsu leģitīmā interese ir informēt par mūsu tirdzniecības piedāvājumu;

c) īstenotu mūsu leģitīmo interesi, kas ir iespējama likumīgu prasību celšana, īstenošana vai aizstāvēšana (datu apstrādes juridiskais pamats ir VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts)

3. Jūsu personas dati tiks uzglabāti laikā, kas nepieciešams mērķa, kuram Jūs esat sniedzis piekrišanu, īstenošanai, veicot to noderības sistemātisku pārbaudi. Tie jo īpaši tiks apstrādāti līguma darbības laikā, taču ne ilgāk par līguma darbības laiku. Personas datu apstrādes periods vienmēr var tikt pagarināts par prasību noilguma laiku, ja personas datu apstrāde būs nepieciešama, lai īstenotu vai aizstāvētu iespējamas Pārziņa likumīgas prasības. Pēc šī laika dati tiks apstrādāti tikai apjomā un laikā, kas paredzēti tiesību aktu noteikumos, tostarp nodokļu un grāmatvedības noteikumos. Dati tiks apstrādāti apjomā, kādā tie tiks apstrādāti, lai nodotu Jums mārketinga informāciju, līdz piekrišanas atcelšanas lai iebilduma pret šādu apstrādi iesniegšanas brīdim.

4. Personas datu saņēmēji būs: pārvadātāji, kas veic sūtījumu/piegādi pēc uzņēmuma pasūtījuma, bankas, kas ir starpnieki maksājumos, atsevišķi subjekti, kas atbalsta mārketinga kampaņu un piedāvājumu veicināšanas apkalpošanu, ja Jūs esat sniedzis piekrišanu tirdzniecības informācijas, tostarp informācijas par pašreizējo uzņēmuma piedāvājumu, saņemšanai elektroniski, datorsistēmu piegādātāji un IT pakalpojumu sniedzēji, subjekti, kas sniedz uzņēmumam pakalpojumus, kuri ir nepieciešami, lai izpildītu ar Jūs noslēdzamu līgumu, tostarp juridisko pakalpojumus, pasta un kurjerpasta operatori.

6. Jums ir tiesības, kas norādītas šīs Politikas 13. punktā.

7. Jums ir tiesības iesniegt iebildumu pret personas datu apstrādei, lai nodotu Jums mārketinga informāciju. Papildus tam attiecībā uz personas datu apstrādi mērķiem, kas saistīti ar uzņēmuma leģitīmo interesi. Jums ir tiesības iesniegt iebildumu tādu iemeslu dēļ, kas saistīti ar Jūsu īpašo situāciju.

8. Personas datu apstrādes gadījumā, kas veikta, pamatojoties uz piekrišanu, — iepriekš sniegto piekrišanu var atcelt jebkurā brīdī. Piekrišanas atcelšana neietekmē datu apstrādes, kas veikta pirms tās atcelšanas, likumīgumu. Pārzinis lūdz atcelt piekrišanas pa pastu vai elektroniski.

9. Jūsu personas datu norādīšana ir nepieciešama, lai izpildītu ar Klientu noslēgto līgumu, un pārējā apjomā tā ir brīvprātīga.

 

7. INFORMĀCIJAS KLAUZULA KLIENTA DARBINIEKIEM/PARTNERIM/VALDEI/DALĪBNIEKIEM/PILNVAROTAJĀM PERSONĀM

1. Datu pārzinis ir KAN Spółka z o.o., ul. Zdrojowa 51, 16-001 Kleosin, Polija. Jautājumus lietās, kas attiecas uz Pārziņa veikto personas datu apstrādi, var uzdot, izmantojot Politikas 2. punktā norādīto kontaktinformāciju.

2. Jūsu personas datus nodeva Pārzinim mūsu partneris, kura Jūs pārstāvat/kura darbinieks/partneris Jūs esat, vai tie tika iegūti no publiskajiem reģistriem (piemēram, uzņēmēju reģistri, Valsts tiesu reģistrs, Centrālā uzskaite un informācija par saimniecisko darbību) saistībā ar Pārziņa veikto tirdzniecības līguma starp Pārzini un subjektu, kuru Jūs pārstāvat/kura darbinieks/partneris Jūs esat, izpildi. Mēs apstrādāsim šādas Jūsu personas datu kategorijas:

a) pārstāvju gadījumā: vārds/vārdi un uzvārds, funkcija pārstāvības institūcijā, amats, e-pasta adrese, tālruņa numurs;

b) pārējo personu gadījumā: vārds/vārdi un uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs, amats.

 

8. INFORMĀCIJAS KLAUZULA PASŪTĪJUMU IZPILDĪTĀJIEM

1. Datu pārzinis ir KAN Spółka z o.o., ul. Zdrojowa 51, 16-001 Kleosin, Polija. Jautājumus lietās, kas attiecas uz Pārziņa veikto personas datu apstrādi, var uzdot, izmantojot Politikas 2. punktā norādīto kontaktinformāciju.

2. Jūsu personas dati tiks apstrādāti ar mērķi:

a) izpildīt līgumus, kuru puse ir datu subjekts, proti, pasūtījuma izpildītājs/pasūtītājs, vai veikt darbības pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēguma (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts);

b) izpildīt juridiskos pienākumus, kas izriet no tiesību aktu noteikumiem, apdrošināšanas un nodokļu tiesību noteikumiem, — šādā gadījumā juridiskais pamats ir Pārziņas juridiskais pienākums (VDAR 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts);

c) celt, īstenot vai aizstāvēt iespējamas Pārziņa likumīgas prasības — datu apstrādes juridiskais pamats ir Pārziņa leģitīmā interese (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts).

3. Datu saņēmēji būs: subjekti, kas sniedz pakalpojumus Pārzinim, proti datorsistēmu piegādātāju un IT pakalpojumu sniedzēji, pasta un kurjerpasta operatori, bankas, kas veic algu maksājumus, tiesību aktos noteikto tiesību subjekts, subjekti, kas sniedz uzņēmumam pakalpojumus, kuri ir nepieciešami, lai izpildītu ar Jūs noslēdzamā līguma, tostarp juridiskos pakalpojumus.

4. Jūsu dati tiks apstrādāti līguma darbības laikā, un pēc tā izbeigšanas principā ne ilgāk kā sešus gadus. Datu apstrādes periods vienmēr var tikt pagarināts par prasību noilguma laiku, ja Jūsu datu apstrāde ir nepieciešama, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu iespējamas Pārziņa likumīgas prasības. Pēc šī laika dati tiks apstrādāti tikai apjomā un laikā, kas paredzēti tiesību aktu, piemēram, dokumentācijas arhivēšanas jomā, noteikumos.

5. Jums ir tiesības, kas norādītas šīs Politikas 13. punktā.

6. Attiecībā uz personas datu apstrādi mērķiem, kas saistīti ar uzņēmuma leģitīmo interesi. Jums ir tiesības iesniegt iebildumu tādu iemeslu dēļ, kas saistīti ar Jūsu īpašo situāciju.

7. Datu norādīšana ir līguma noteikums. Šo datu nenorādīšanas sekas ir līguma noslēgšanas iespējas neesamība.

 

9. INFORMĀCIJAS KLAUZULA PERSONĀM, KAS SAZINĀS AR DATU PĀRZINI

1. Datu pārzinis ir KAN Spółka z o.o., ul. Zdrojowa 51, 16-001 Kleosin, Polija. Jautājumus lietās, kas attiecas uz Pārziņa veikto personas datu apstrādi, var uzdot, izmantojot Politikas 2. punktā norādīto kontaktinformāciju.

2. Jūsu dati tiks apstrādāti, lai veiktu Jūsu jautājuma/sarakstes apstrādi, — sniegtu atbildes uz jautājumiem, jo Pārziņa leģitīmā interese ir jautājumu un sarakstes apstrāde, celtu, īstenotu vai aizstāvētu iespējamas Pārziņa likumīgas prasības (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts).

3. Datu saņēmēji būs: subjekti, kas sniedz Pārzinim pakalpojumus, proti datorsistēmu piegādātāji un IT pakalpojumu sniedzēji[hosting poczty i systemy bazodanowe], juridisko pakalpojumu sniedzēji, pasta un kurjerpasta operatori, tiesību aktos noteiktie tiesību subjekti.

4. Jūsu dati tiks apstrādāti sarakstes veikšanas laikā, un pēc tās pabeigšanas principā ne ilgāk kā prasību noilguma periodā. Datu apstrādes periods vienmēr var tikt pagarināts par prasību noilguma laiku, ja Jūsu datu apstrāde ir nepieciešama, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu iespējamas Pārziņa likumīgas prasības. Pēc šī laika dati tiks apstrādāti tikai apjomā un laikā, kas paredzēti tiesību aktu, piemēram, dokumentācijas arivizēšanas jomā, noteikumos.

5. Jums ir tiesības, kas norādītas šīs Politikas 13. punktā.

6. Attiecībā uz personas datu apstrādi mērķiem, kas saistīti ar uzņēmuma leģitīmo interesi. Jums ir tiesības iesniegt iebildumu tādu iemeslu dēļ, kas saistīti ar Jūsu īpašo situāciju.

7. Datu norādīšana ir līguma noteikums. Šo datu nenorādīšanas sekas ir līguma noslēgšanas iespējas neesamība.

 

1O. INFORMĀCIJAS KLAUZULA PERSONĀM, KAS SAZINĀS AR DATU PĀRZINI TELEFONISKI (ZVANU IERAKSTĪŠANA)

1. Datu pārzinis ir KAN Spółka z o.o., ul. Zdrojowa 51, 16-001 Kleosin, Polija. Jautājumus lietās, kas attiecas uz Pārziņa veikto personas datu apstrādi, var uzdot, izmantojot Politikas 2. punktā norādīto kontaktinformāciju.

2. Jūsu dati tiks apstrādāti, lai apstrādātu Jūsu jautājumu/zvanu, — sniegtu atbildes uz jautājumiem; personas dati tiks apstrādāti, lai uzraudzītu Pārziņa veiktās Interesenta apkalpošanas kvalitāti, aizsargātu personas, kuras personas dati tiks reģistrēti zvanu ierakstīšanas sistēmā, un Pārziņa juridisko interesi.

3. Dati tiks apstrādāti, pamatojoties uz piekrišanu, proti, pamatojoties uz VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu.

4. Datu saņēmēji būs: subjekti, kas sniedz Pārzinim pakalpojumus, proti datorsistēmu piegādātāji un IT pakalpojumu sniedzēji[hosting poczty i systemy bazodanowe], telekomunikāciju pakalpojumu sniedzējs — KOBA Spółka z o.o., juridisko pakalpojumu sniedzēji, pasta un kurjerpasta operatori, tiesību aktos noteiktie tiesību subjekti, kā arī uzņēmums KANEX Sp. z o.o. ar juridisko adresi Kleosinā.

5. Jūsu dati tiks apstrādāti zvanu laikā, un pēc tā pabeigšanas principā ne ilgāk kā 12 mēnešus. Datu apstrādes periods vienmēr var tikt pagarināts par prasību noilguma laiku, ja Jūsu datu apstrāde ir nepieciešama, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu iespējamas Pārziņa likumīgas prasības.

6. Personas datu apstrādes gadījumā, kas veikta, pamatojoties uz piekrišanu, —
iepriekš sniegto piekrišanu var atcelt jebkurā brīdī.
Piekrišanas atcelšana neietekmē datu apstrādes,
kas veikta pirms tās atcelšanas, likumīgumu. Pārzinis lūdz atcelt
piekrišanas pa pastu vai elektroniski.

7. Datu norādīšana ir brīvprātīga.

8. Jums ir tiesības, kas norādītas šīs Politikas 13. punktā.

 

11. INFORMĀCIJAS KLAUZULA TIRDZNIECĪBAS INFORMĀCIJAS SAŅĒMĒJIEM

1. Jūsu datu pārzinis ir KAN Spółka z o.o., ul. Zdrojowa 51, 16-001 Kleosin, Polija. Jautājumus lietās, kas attiecas uz Pārziņa veikto personas datu apstrādi, var uzdot, izmantojot Politikas 2. punktā norādīto kontaktinformāciju.

2. Jūsu dati tiks apstrādāti:
a) lai nosūtītu mārketinga informāciju, pamatojoties uz Jūsu sniegto piekrišanu, — VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts, lai veiktu uzņēmuma izstrādājumu vai pakalpojumu mārketingu (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts) — mūsu leģitīmā interese ir informēta par mūsu tirdzniecības piedāvājumu.

3. Datu saņēmēji būs: subjekti, kas sniedz Pārzinim pakalpojumus, proti datorsistēmu piegādātāji un IT pakalpojumu sniedzēji[hosting poczty i systemy bazodanowe, email-marketing, agencje marketingowe], tiesību aktos noteiktie tiesību subjekti, juridisko pakalpojumu sniedzēji, pasta un kurjerpasta operatori, tiesību aktos noteiktie tiesību subjekti.

4. Jūsu dati tiks apstrādāti līdz piekrišanas atcelšanas brīdim, regulāri pārbaudot šo datu lietderību. Datu apstrādes periods vienmēr var tikt pagarināts par prasību noilguma laiku, ja Jūsu datu apstrāde ir nepieciešama, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu iespējamas Pārziņa likumīgas prasības.

5. Jums ir tiesības, kas norādītas šīs Politikas 13. punktā.

6. Jums ir tiesības iesniegt iebildumu pret personas datu apstrādei, lai nodotu Jums mārketinga informāciju. Papildus tam attiecībā uz personas datu apstrādi mērķiem, kas saistīti ar uzņēmuma leģitīmo interesi. Jums ir tiesības iesniegt iebildumu tādu iemeslu dēļ, kas saistīti ar Jūsu īpašo situāciju.

7. Personas datu apstrādes gadījumā, kas veikta, pamatojoties uz piekrišanu, sniegto piekrišanu var atcelt jebkurā brīdī. Piekrišanas atcelšana neietekmē datu apstrādes, kas veikta pirms tās atcelšanas, likumīgumu. Pārzinis lūdz atcelt piekrišanas pa pastu vai elektroniski.

8. Profilēšana — pamatojoties uz nodotajiem personas datiem tiek veikta profilēšana, proti, atsevišķu personas faktoru automātiska novērtēšana. Profilēšana tiek veikta, lai labāk iepazītos ar interesēm un vajadzībām, kas attiecas uz mūsu piedāvātajiem izstrādājumiem un pakalpojumiem. Pamatojoties uz profilu, mēs nosūtīsim informāciju, kas pielāgota vēlmēm attiecībā uz nosūtāmo informāciju un akcijas, izglītības, informācijas materiālu saturu, piedāvāsim izstrādājumus, veiktu tirgus un sabiedriskās domas izpēti, veiktu mērījumus, kas ļauj mums uzlabot mūsu pakalpojumus. Profilēšanai mēs izmantojam šādus datus: vārds, uzvārds, vecums, dzimums, valoda, dzimšanas datums, apdzīvotā vieta, nopirktā izstrādājuma veids, datu iegūšanas veids.

9. Datu norādīšana ir brīvprātīga, taču tā ir nepieciešama, lai PDP sazinātos nolūkos, kas aprakstīti 2. punktā iepriekš.

 

12. INFORMĀCIJAS KLAUZULA, KAS SAISTĪTAS AR DATU APSTRĀDI VIDEONOVĒROŠANAS VAJADZĪBĀM

1. Lai nodrošinātu personu, kas atrodas KAN Spółki z o.o. teritorijā, drošību, īpašuma aizsardzību un ražošanas kontroli, kā arī saglabātu noslēpumā informāciju, kuras izpaušana varētu radīt kaitējumu Pārzinim, Pārzinis ir ieviesis īpašu uzraudzības veidu, proti, tehniskos līdzekļus, kas ļauj ierakstīt attēlu, — videonovērošanas sistēmu.

2. Datu pārzinis ir KAN Spółka z o.o., ul. Zdrojowa 51, 16-001 Kleosin, Polija. Jautājumus lietās, kas attiecas uz Pārziņa veikto personas datu apstrādi, var uzdot, izmantojot Politikas 2. punktā norādīto kontaktinformāciju.

3. Jūsu dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu personu, kas atrodas KAN Spółki z o.o. teritorijā, drošību, īpašuma aizsardzību un ražošanas kontroli, kā arī saglabātu noslēpumā informāciju, kuras izpaušana varētu radīt kaitējumu Pārzinim, proti, pamatojoties uz Pārziņa leģitīmo interesi (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu).

4. Datu saņēmēji būs: subjekti, kas sniedz Pārzinim pakalpojumus, proti datorsistēmu piegādātāji un IT pakalpojumu sniedzēji, uzņēmums, kas sniedz pakalpojumus personu un īpašuma apsardzes jomā, tiesību aktos noteiktie tiesību subjekti. Videonovērošanas ieraksti var tikt nodoti pilnvarotiem Pārziņa darbiniekiem, Pārziņa institūciju locekļiem.

5. Jūsu dati videonovērošanas ieraksta veidā tiks uzglabāti ne ilgāk kā trīs mēnešus un pēc tam pārrakstīti ar jauniem ierakstiem.

6. Jums ir tiesības, kas norādītas šīs Politikas 13. punktā.

7. Attiecībā uz personas datu apstrādi mērķiem, kas saistīti ar uzņēmuma leģitīmo interesi. Jums ir tiesības iesniegt iebildumu tādu iemeslu dēļ, kas saistīti ar Jūsu īpašo situāciju.

8. Datu norādīšana ir saistītas ar uzturēšanos Uzņēmuma teritorijā. Pārzinis ir atbilstoši marķējis teritoriju, kur tiek veikta videonovērošana.

 

13. DATU SUBJEKTA TIESĪBAS, KAS SAISTĪTAS AR PERSONAS DATU AIZSARDZĪBU

1. Ja Jūs vēlaties izmantot savas tiesības, nosūtiet sarakti uz adresi, kas norādīta 2. punktā, e-pasta adresi vai izmantojot kontakta veidlapu. Vienlaikus lūdzam nosūtīt visu nepieciešamo informāciju, kas ļauj mums Jūs skaidri identificēts.

2. Jums ir tiesības:

a) iegūt piekļuvi saviem personas datiem, tostarp pieprasīt izsniegt Jums to kopiju;

b) labot tos;

c) dzēst personas datus (tiesības tikt aizmirstam);

d) ierobežot personas datu apstrādi;

e) pārnest personas datus uz citu pārzini, apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz līgumu[art. 6 ust 1 lit b RODO]  albo o zgodę [art. 6 ust. 1 lit. a RODO];

f) iesniegt iebildumu pret personas datu apstrādi, jo īpaši attiecībā uz tiešo mārketingu, kas veikts, pamatojoties uz VDAR 6. pantu 1. punkta f) apakšpunktu. Jums ir tiesības iesniegt iebildumu pret personas datu apstrādi nolūkos, kas balstās uz VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu, tādu iemeslu dēļ, kas saistīti ar Jūsu īpašo situāciju;

g) iesniegt sūdzību Personas datu aizsardzības pārvaldes priekšsēdētājam;

h) atcelt piekrišanu, kas var notikt jebkurā brīdī. Piekrišanas atcelšana neietekmē datu apstrādi, kas veikta pirms tās atcelšana. Piekrišanas var tikt atceltas jebkurā brīdī, neietekmējot datu apstrādes likumīgumu.

Urząd Ochrony Danych Osobowych [Personas datu aizsardzības pārvalde], ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Polija, [email protected]

 

14. INFORMĀCIJA PAR SĪKDATNĒM

Šī interneta servisa apmeklēšana pie interneta pārlūkprogrammas ierīcē, kurā tiek pārlūkota tīmekļa vietne, iestatījumā, kas ļauj izmantot sīkdatnes, ir viennozīmīgi ar lietotāja piekrišanas šādu failu izmantošanai sniegšanu.

KAN sp. z o.o. izmanto sīkdatnes tīmekļa vietnes darbības optimizēšanai un statistiskās analīzes mērķiem. Tīmekļa vietnē tiek izmantotas šādas sīkdatnes:

Google Analytics — tīmekļa vietne izmanto tīmekļa vietņu apmeklējumu analīzes pakalpojumu, ko sniedz Google, Inc. Šim mērķim tiek izmantotas sīkdatnes. Vairāk informācijas par privātumu, izmantojot Google Analytics, atrodams tālāk sniegtajā saitē: www.google.com.

Sīkdatnes, kas saistītas ar noteiktu sesiju, tiek izmantotas tikai ar mērķi uzlabot tīmekļa vietnes funkcionalitātes uzlabošanu.

Sīkdatnes, kas saistītas ar noteiktu sesiju, zaudē spēku (tiek dzēsti), kad lietotājs aizver pārlūkprogrammu.

Google Analytics sīkdatnes parasti zaudē spēku ne vēlāk kā 6 mēnešus pēc pēdējā tīmekļa vietnes apmeklējuma.

Lietotājs var jebkurā brīdī dzēst sīkdatnes, izmantojot funkcijas, kas pieejamas lietojamās interneta pārlūkprogrammā vai operētājsistēmā.

Lēmumu par to, vai sīkdatnes tiks saglabātas ierīcē, var pieņemt tikai tīmekļa vietnes apmeklētājs.

Sīkdatnes var bloķēt un pārvaldīt (jo īpaši dzēst), izmantojot iestatījumus lietotajā pārlūkprogrammā — parasti iestatījumu, kas attiecas uz privātumu. Vairāk informācijas par šo jautājumu var atrast lietotās pārlūkprogrammas dokumentācijā.

Ja lietotājs nepiekrīt Google Analytics instrumenta darbībai, viņš var izmantot oficiālo papildinājumu lietotajai pārlūkprogrammai, kas pieejams adresē:

Pārlūkprogrammas papildinājums, kas bloķē Google Analytics sīkfailus

Mozzilla sīkfailu bloķēšanas pārlūkprogrammas papildinājums

Pārlūkprogrammas Edge sīkfailu bloķēšanas pārlūkprogrammas papildinājums

Opera sīkfailu bloķēšanas pārlūkprogrammas papildinājums

Pārlūkprogrammas papildinājums, kas bloķē Google Analytics

Ņemiet vērā, ka sīkdatņu izslēgšanas gadījumā, tīmekļa vietnes pilnīgas funkcionalitātes izmantošana var izrādīties neiespējama vai ievērojami apgrūtināta.


Sīkdatņu iestatījumi

Mēs izmantojam sīkdatnes, lai sniegtu dažādus pakalpojumus, pastāvīgi tos uzlabotu, parādītu reklāmas, kas atbilst Jūsu interesēm, un nodrošināt piekļuvi sociālo mediju funkcijām. Dažas sīkdatnes ir nepieciešamas mūsu tīmekļa vietnes pareizai darbībai un iespējas izmantot tās funkcijas nodrošināšanai. Pēc Jūsu piekrišanas mēs arī izmantojam analītiskās sīkdatnes, lai uzlabotu mūsu tīmekļa vietni, un mārketinga sīkdatnes, lai rādītu reklāmas un saturu mūsu tīmekļa vietnē. Uzziniet vairāk par sīkdatnēm un to izmantošanas veidu.
Noklikšķinot uz “Pieņemt visu”, Jūs piekrītat visu sīkdatņu izmantošanai. Noklikšķinot uz “Pielāgot sīkdatņu iestatījumus”, Jūs varat izvēlēties, kurām sīkdatnēm Jūs piekrītat. Jebkurā brīdī Jūs varat mainīt sīkdatņu iestatījumus vai atsaukt piekrišanu.

Sīkdatņu iestatījumi

Šis instruments palīdz izvēlēties un deaktivizēt dažādus tagus/izsekotājus/analītiskos rīkus, kas tiek izmantoti šajā tīmekļa vietnē.