Space

Pakalpojumu sniegšanas reglaments

PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS, IZMANTOJOT ELEKTRONISKOS LĪDZEKĻUS, REGLAMENTS

1. §

Šis Reglaments tiek pieņemts, pamatojoties uz [Polijas Republikas] 2022. gada 18. jūlija likuma par pakalpojumu sniegšanu, izmantojot elektroniskus līdzekļus (2002. gada Likumu Vēstnesis, Nr. 144, 1204. poz. ar turpmākajiem grozījumiem), 8. panta 1. punkta 1. apakšpunktu. Reglaments nosaka jo īpaši: pakalpojumu, kas tiek sniegti, izmantojot elektronisku līdzekļus, veidus un apjomu; pakalpojumu sniegšanas, izmantojot elektroniskus līdzekļus, noteikumus, tostarp: tehniskās prasības, kas nepieciešamas sadarbībai ar elektronisko sistēmu, kuru lieto Pakalpojuma sniedzējs, aizliegums Pakalpojuma sniedzējam piegādāt nelikumīgu saturu, līgumu par pakalpojumu sniegšanu, izmantojot elektroniskus līdzekļus, noslēgšanas un izbeigšanas noteikumus, reklamācijas procesa kārtību pakalpojumu sniegšanas, izmantojot elektroniskus līdzekļus, jomā.

2. §

Definīcija

Šī reglamenta vajadzībām tālāk izmantotājiem jēdzieniem ir šāda nozīmē:

 1. Pakalpojumu sniedzējs — KAN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ar juridisko adresi: ul. Zdrojowa 51 16-001 Kleosin, Polija, kas reģistrēta uzņēmēju reģistrā, ko uztur Bjalistokas rajona tiesas Valsts tiesu reģistra komerclietu 12. nodaļa, ar KRS Nr. [Valsts tiesu reģistra numurs] 0000187613, NIP Nr. [nodokļu maksātāja identifikācijas numurs]: 9661319453; pamatkapitāls 350 000,00 PLN apmērā;
 2. Pakalpojuma saņēmējs — fiziskā persona, juridiskā persona vai cita struktūrvienība, kurai likums piešķir tiesībspēju un kura izmanto Pakalpojumu, ko sniedz Pakalpojumu sniedzējs ar tīmekļa vietnes starpniecību;
 3. Tīmekļa vietne Pakalpojuma sniedzēja tīmekļa vietne, kas atrodas adresē: http://pl.kan-therm.com/, un tās lapas.
 4. Pakalpojumi — Reglamenta 4. § 1. punktā minētie pakalpojumi, ko Pakalpojumu sniedzējs sniedz Pakalpojumu saņēmēju labā, izmantojot elektroniskus līdzekļus;
 5. Personas dati — dati Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679/ES (2016. gada 27. aprīlis) (turpmāk tekstā — “VDAR”).
 6. Parole — burtciparu un/vai īpašo zīmju virkne, ko Pakalpojumu saņēmējs ir izvēlējies Reģistrācijas procesā un kas nepieciešams, lai Pakalpojumu saņēmējs autorizētos pieteikšanās Kontam Tīmekļa vietnē laikā.
 7. Konts — vieta Tīmekļa vietnē, kas ir pieejama noteiktam Pakalpojumu saņēmējam pēc Reģistrācijas veikšanas, ļauj izmantot Reglamentā noteiktos pakalpojumus.
 8. Lietotājvārds — Pakalpojumu saņēmējs e-pasta adrese, kas ir nepieciešama, lai iegūtu piekļuvi Kontam, un ko Pakalpojumu saņēmējs norāda Reģistrācijas laikā.
 9. Reglaments — šis Reglaments, kas nosaka pakalpojumu sniegšanas, izmantojot elektroniskus līdzekļus, noteikumu un noteikumus, saskaņā ar kuriem Pakalpojumu saņēmējs izmanto šos pakalpojumus.
 10. Reģistrācija — brīvprātīga Pakalpojumu saņēmēja darbība, kas saistīta ar Konta izveidošanu Tīmekļa vietnē. Reģistrācija Servisā ir bezmaksas.

3. §

Piekļuves Pakalpojumiem noteikumi

 1. Lai Pakalpojumu saņēmējs pareizi izmantotu Tīmekļa vietni ir jāizpilda tālāk norādītie tehniskie noteikumi:
  1. piekļuve Internetam,
  2. interneta pārlūkprogramma, kas apkalpo sīkdatnes, JavaScript un Flash failus.

4. §

Pakalpojumu veidi, būtība un apjoms

 1. Pakalpojumu sniedzējs sniedz Pakalpojumu saņēmējiem šādu Pakalpojumus:
  1. piekļuve publiski pieejamam saturam Tīmekļa vietnē;
  2. Konta vadīšana un piekļuve Kontam;
  3. piekļuve apmācību kursu pārvaldības panelim;
  4. reģistrācija apmācību kursiem, ko organizē Pakalpojumu sniedzējs;
  5. reģistrācija pasākumam, ko organizē Pakalpojumu sniedzējs;
  6. tirdzniecības informācijas nosūtīšana, izmantojot elektroniskos līdzekļus.
 2. Piekļuves publiski pieejamam Tīmekļa vietnes saturam pakalpojums paredz Tīmekļa vietnes ievietošanu publiski pieejamos Interneta resursos tā, lai katrs ieinteresēts tīkla lietotājs varētu jebkurā brīdī iegūt piekļuvi Tīmekļa vietnes saturam. Šo pakalpojumu var izmantot anonīmi.
 3. Līgums par Pakalpojumu sniegšanu tiek noslēgts:
  1. attiecībā uz piekļuves uz publiski pieejamam Tīmekļa vietnes saturam Pakalpojumu — Pakalpojumu saņēmējam apmeklējot Tīmekļa vietni;
  2. attiecībā uz Konta uzturēšanas un piekļuves tam Pakalpojumu — veicot Reģistrāciju;
  3. attiecībā uz piekļuves pārvaldības panelim Pakalpojumu — veicot Reģistrāciju;
  4. attiecībā uz reģistrācijas apmācību kursiem Pakalpojumu — aizpildot reģistrācijas apmācību kursiem veidlapu, atzīmējot nepieciešamos laukus un noklikšķinot uz apstiprināšanas pogas (piemēram, “Nosūtīt”);
  5. attiecībā uz reģistrācijas pasākumam Pakalpojumu — aizpildot reģistrācijas pasākumam veidlapu atzīmējot nepieciešamos laukus un noklikšķinot uz apstiprināšanas pogas (piemēram, “Nosūtīt”);
  6. attiecībā uz tirdzniecības informāciju nosūtīšanas Pakalpojumu — aizpildot atbilstošu veidlapu, sniedzot brīvprātīgu piekrišanu tirdzniecības informācijas nosūtīšanai, izmantojot elektroniskus līdzekļus, un noklikšķinot uz apstiprināšanas pogas (piemēram, “Nosūtīt”, “Pasūtīt”).
 4. Piekļuves publiski pieejamam Tīmekļa vietnes saturam Pakalpojuma sniegšana neprasa Reģistrāciju. Šis Pakalpojums tiek sniegts Pakalpojumu sniedzēja piekļuves publiski pieejamam Tīmekļa vietnes saturam laikā.
 5. Konta uzturēšanas un piekļuves tam pakalpojuma sniegšana – Reģistrācijas veikšana prasa Reģistrācijas procesa pabeigšanu. Pakalpojumu saņēmējs veic Reģistrāciju, aizpildot reģistrācijas veidlapu, kas ir pieejama Tīmekļa vietnē, atzīmējot nepieciešamos laukus un noklikšķinot uz apstiprināšanas pogas (piemēram, “Nosūtīt”, “Izveidot kontu”). Pēc iepriekš minēto darbību veikšanas uz Pakalpojumu saņēmēja norādīto e-pasta adresi tiek nosūtīts reģistrācijas apstiprinājums un aktivizēšanas saite e-pasta adreses pareizības apstiprināšanai.
 6. Tiesības uz Konta uzturēšanas un piekļuves tam pakalpojuma izmantošanu ir tikai Pakalpojumu saņēmējam, kura dati tika norādīti reģistrācijas veidlapā Reģistrācijas laikā. Pakalpojumu saņēmējs nedrīkst izmantot citu Pakalpojumu saņēmēju Kontiem, kā arī nodot savu Kontu citiem Pakalpojumu saņēmējiem vai trešajām personām.
 7. Pakalpojumu saņēmējam ir jāsaglabā noslēpumā Lietotājvārds un Parole.
 8. Pieteicoties Kontam, Pakalpojumu saņēmējam vienmēr ir jānorāda Lietotājvārds un Parole.
 9. Lietotājvārdam ir jābūt aktīvai e-pasta adresei, uz kuras izmantošanu ir tiesības Pakalpojumu saņēmējam.
 10. Parolei ir jāsatur vismaz astoņus burtciparu un/vai īpašo zīmes.
 11. Pakalpojumu saņēmējs var veikt paroles maiņu Kontā vai izmantojot funkcionalitāti “Paroles atgūšana”, kas pieejama pieteikšanās Kontam lapā.
 12. Kontam ir šādas funkcionalitātes:
  1. Konta pārvaldība;
  2. Pakalpojumu izmantošana.
 13. Konta uzturēšanas pakalpojums tiek sniegts nenoteiktā laikā. Pakalpojumu saņēmējam ir tiesības jebkurā brīdī dzēst Kontu. Pakalpojumu saņēmējs var pieprasīt dzēst Kontu, nosūtot ziņojumu uz Pakalpojumu sniedzēja e-pasta adresi. Konta dzēšana ir viennozīmīga ar līguma par pakalpojuma sniegšanu, izmantojot elektronisku līdzekļus, izbeigšanu.
 14. Pakalpojumu sniedzējs patur tiesības apturēt, dzēst vai ierobežot Konta funkcionalitāti (sniedzama pakalpojuma apjomu), jo īpaši:
  1. gadījumos, kas noteikti vispārējo tiesību aktu noteikumos;
  2. ja Pakalpojumu saņēmējs izmanto Kontu vai citus Pakalpojumus pretrunā ar šo Reglamentu.
 15. Ja Konta funkcionalitātes apturēšanas vai ierobežošanas iemesls ir Konta izmantošana pretrunā ar Reglamenta noteikumiem, pilnīga Konta funkcionalitāte var tikt atjaunota pēc Pakalpojumu saņēmēja pieteikuma, tikai ja Pakalpojumu saņēmējs iepriekš pārtrauc šādas darbības un novērš šadu darbību sekas Pakalpojumu sniedzēja noteiktajā apjomā un veidā.
 16. Piekļuves apmācību kursu pārvaldības panelim pakalpojums nodrošina Pakalpojumu saņēmējam piekļuvi pārvaldības paneļa modulim, kas paredzēts Pakalpojumu sniedzēja organizēto apmācību kursu pārvaldībai. Piekļuve tiek veikta pēc Pakalpojumu saņēmēja pieteikšanās Kontam. Piekļuves apmācību kursu pārvaldības panelim pakalpojums tiek sniegts nenoteiktā laikā, taču ne ilgāk kā Piekļuves Kontam pakalpojuma sniegšana.
 17. Lai reģistrētos Pakalpojumu sniedzēja organizētajiem apmācību kursiem, Pakalpojumu saņēmējam ir jāaizpilda reģistrācijas apmācību kursiem veidlapa, jāatzīmē nepieciešamie lauki un jānoklikšķina uz apstiprināšanas pogas (piemēram, “Nosūtīt”).
 18. Sniegtā Reģistrācijas apmācību kursiem pakalpojuma ietvaros Pakalpojumu sniedzējs var nosūtīt uz Pakalpojumu saņēmēja norādīto e-pasta adresi:
  1. informāciju par apmācību kursa datuma izmaiņu;
  2. paziņojumu par apmācību kursu atcelšanu;
  3. dalības sertifikātu;
  4. papildu apmācību materiālus.
 19. Līgums par Reģistrācijas apmācību kursiem pakalpojuma sniegšanu tiek izbeigts tā izpildes brīdī.
 20. Lai reģistrētos Pakalpojumu sniedzēja organizētajam pasākumam, Pakalpojumu saņēmējam ir jāaizpilda reģistrācijas pasākumam veidlapa, jāatzīmē nepieciešamie lauki un jānoklikšķina uz apstiprināšanas pogas (piemēram, “Nosūtīt”). Līgums par Pakalpojuma sniegšanu tiek izbeigts tā izpildes brīdī.
 21. Lai pasūtītu Pakalpojumu sniedzēja tirdzniecības informācijas nosūtīšanu, izmantojot elektroniskus līdzekļus, Pakalpojumu saņēmējam ir jāaizpilda atbilstoša veidlapa, jāsniedz brīvprātīga piekrišana tirdzniecības informācijas nosūtīšana, izmantojot elektroniskus līdzekļus, un jānoklikšķina apstiprināšanas poga (piemēram, “Nosūtīt”, “Pasūtīt”).
 22. Pakalpojumu saņēmējs var jebkurā brīdī atteikties no tirdzniecības informācijas saņemšanas, izmantojot elektroniskus līdzekļus. Šim mērķis Pakalpojumu saņēmējam ir jānosūta Pakalpojumu sniedzējam e-pasta ziņojumu, kas ir viennozīmīgi ar līguma par pakalpojuma sniegšanu, izmantojot elektroniskus līdzekļus. Pakalpojums tiek sniegts nenoteiktā laikā.
 23. Pakalpojumi tiek sniegti Pakalpojumu saņēmējas bez maksas.

5. §

Pakalpojumu saņēmēja pienākumi

 1. Izmantojot Pakalpojumus, Pakalpojumu saņēmējam ir pienākums jo īpaši:
  1. izmantot Tīmekļa vietni tādā veidā, ka netraucē tās darbībai, jo īpaši izmantojot noteiktu programmatūru vai ierīces (jo īpaši neatļautas ierīces [Polijas Republikas] 2022. gada 5. jūlijā likuma par atsevišķu pakalpojumu, kas tiek snigti, izmantojot elektroniskus līdzekļus, un balstās uz ierobežotu piekļuvi, Likumu Vēstnesis, Nr. 126, 1068. poz. ar turpmākajiem grozījumiem) noteikumu izpratnē;
  2. izmantot Pakalpojumus tādā veidā, kas atbilst Polijas Republikas teritorijā spēkā esošajiem tiesību aktu noteikumiem, Reglamenta noteikumiem, kā arī vispārējiem Interneta lietošanas noteikumiem un labiem tikumiem.
 2. Par neatļautu Pakalpojumu izmantošanu tiek uzskatīts jebkādas apzinātas vai neapzinātas Lietotāja darbības, kuru rezultātā tiek pārkāpts Reglaments, nodarīts kaitējums Pakalpojumu sniedzēja reputācijai un pārkāpti vispārējo tiesību aktu noteikumi. Par neatļautām darbībām tiek uzskatītas jo īpaši:
  1. darbības, kuru rezultātā tiek aizskartas citu personu personiskās tiesības;
  2. darbības, kas aizskar trešo personu intelektuālā īpašuma tiesības;
  3. darbības, kas pārkāpj trešo personu uzņēmuma noslēpumu;
  4. darbības, kas ir negodīgas konkurences darbības;
  5. darbības, kas diskriminē vai mudina uz diskrimināciju pēc jebkādas pazīmes;
  6. darbības, kas aicina vai mudina uz jebkādām nelikumīgām darbībām.
 3. Jebkāda noteikuma, kas paredzēti 1.–2. punktā, pārkāpuma gadījumā Pakalpojumu sniedzējam ir tiesības:
  1. pieprasīt Pakalpojumu saņēmējam dzēst nelikumīgu saturu;
  2. dzēst — bez iepriekšēja brīdinājuma vai pieprasījuma — nelikumīgu saturu;
  3. bloķēt Pakalpojumu saņēmējam piekļuvi Tīmekļa vietnei vai cietiem Pakalpojumiem;
  4. atteikties turpināt sniegt Pakalpojumus Pakalpojumu saņēmējam.
 4. Ja Pakalpojumu saņēmējs izmanto Pakalpojumus, viņam var būt jānorāda savi personas dati. Pakalpojumu sniedzēja veiktās personas datu apstrādes noteikumus nosaka Privātuma aizsardzības politika, kas atrodama cilnē ar nosaukumu “Privātuma aizsardzības politika”.
 5. Pakalpojumu sniedzējam ir jānorāda tikai patiesus datus un tādus,
  kuri ir viņa rīcībā, un kuru norādīšana vai turpmāka izmantošana
  Pakalpojumu ietvaros parastā darbību kārtībā nepārkāpj trešo personu tiesību.

6. §

Atbildība

 1. Pakalpojumu saņēmējs dara visu iespējamo, lai nodrošinātu drošu Pakalpojumu sniegšanu, izmantojot elektroniskus līdzekļus.
 2. Pakalpojumu sniedzējs neatbild par kaitējumu, kas var tikt nodarīts atsevišķu Pakalpojumu nepareizas darbības dēļ, kas ir no Pakalpojumu sniedzēja darbību neatkarīga noteikuma rezultāts.
 3. Pakalpojumu sniedzējs neatbild par kaitējumiem, kas radušies Pakalpojumu saņēmēja darbību vai bezdarbības rezultātā, jo īpaši Pakalpojumu nepareizas izmantošanas vai Pakalpojumu izmantošana tādā veidā, kas pārkāpj vispārējo tiesību aktu vai Reglamenta noteikumus.
 4. Pakalpojumu sniedzējs neatbild par datu zaudējumu, kas radies ārējo faktoru (piemēram, ierīces, programmatūras, pieslēguma u. tml.) darbības rezultātā vai citu no Pakalpojumu sniedzēja neatkarīgu apstākļu ietekmē.
 5. Pakalpojumu saņēmējs atbild par ziņojumu, kas tiek nosūtīti, izmantojot viņam sniegtos Pakalpojumus, saturu.
 6. Pakalpojumu sniedzējs atbild par darbībām, kas tiek veiktas pēc autorizēšanās viņas nodrošinātajos Pakalpojumos ar saviem pieteikšanās datiem (lietotājvārds un parole).
 7. Pakalpojumu sniedzējs neatbild par ziņojumu saturu un kaitējumu, kas var rasties saistībā ar Pakalpojumu saņēmēju darbībām, kas pārkāpj spēkā esošos tiesību aktu vai Reglamenta noteikumus.
 8. Ievērojot spēkā esošos tiesību aktu noteikumus, kopējā un pilnīga Pakalpojumu sniedzēja atlīdzības atbildība attiecībā pret Pakalpojumu saņēmēju, neatkarīgi no atbildības juridiskā pamata, aprobežojas tikai ar kaitējumiem, kas faktiski nodarīti Pakalpojumu saņēmējam (damnum emergens).

7. §

Intelektuālā īpašuma tiesības

 1. Mantiskās autortiesības uz visiem Pakalpojumu sniedzēja teksta un grafikas elementiem, attēliem, lietotnēm, datu bāzēm un atsevišķiem Pakalpojumiem, jo īpaši: tīmekļa vietnes pirmkods, grafiskie elementi, lapas, veidlapas, skripti, animācija, ir saglabātas Pakalpojumu sniedzējam un ir pakļauti juridiskai aizsardzībai, jo īpaši [Polijas Republikas] 1994. gada 4. februāra likuma par autortiesībām un blakustiesībām (2006. gada Likumu Vēstnesis, Nr. 90, 631. poz. ar turpmākajiem grozījumiem) un [Polija Republikas] 2000. gada 30. jūnija Rūpnieciskā īpašuma likuma (2003. gada Likumu Vēstnesis, Nr. 119, 1117. poz. ar turpmākajiem grozījumiem) noteikumu aizsardzībai.
 2. Nodotu materiāli kopēšana un izplatīšana prasa iepriekšējo Pakalpojumu sniedzēja piekrišanas iegūšanu.
 3. Pakalpojumu ņēmējam ir tiesības izmantot viņam sniegto Pakalpojumu saturu un saturu, kas ir Pakalpojumu sastāvdaļa, tikai saskaņā ar Reglamenta noteikumiem un tikai nolūkā izmantot Pakalpojumus.

8. §

Informācija par sīkdatņu apstrādi

 1. Lai nodrošinātu pilnīgu Tīmekļa vietnes funkcionalitāti, tā var saglabāt nelielas sīkdatnes Pakalpojumu saņēmēja datorā vai citā gala ierīcē un iegūt tām piekļuvi.
 2. Sīkdatņu politika ir atrodama cilnē “Privātumā aizsardzības politika”.

9. §

Reklamācijas procedūra

 1. Sūdzības, kas attiecas uz Pakalpojumu darbības tehniskajiem aspektiem un citiem jautājumiem, kas saistīti ar Pakalpojumiem, var nosūtīt uz e-pasta adresi: [email protected] vai pa pastu uz Pakalpojumu saņēmēja adresi.
 2. Sūdzība ir jāiesniedz ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā no diena, kad radies sūdzības iemesls.
 3. Katrai sūdzībai ir jāietver īss problēmas, kas ir sūdzības iesniegšanas pamats, apraksts, tās rašanās datums un laiks un Pakalpojumu saņēmēja apzīmējums (tostarp pasta adresi un e-pasta adresi).
 4. Pakalpojumu sniedzējs izdarīs visu iespējamo, lai sūdzības tiktu izskatītas 14 (četrpadsmit) dienu laikā no dienas, kad tās ir saņēmis Pakalpojumu sniedzējs. Pakalpojuma sniedzējs nekavējoties paziņos sūdzības iesniedzējam par sūdzības izskatīšanas rezultātu ar e-pasta starpniecību uz e-pasta adresi, kas norādīta sūdzībā.
 5. Sūdzības, kas neietver 3. punktā iepriekš minētos datus vai ir iesniegtas pēc termiņa, par kuru ir runa šajā panta 2. punktā, beigām.

10. §

Noslēguma notikumi

 1. Reglamenta saturs var tikt grozīts jo īpaši piedāvāto pakalpojumu, kas sniegti, izmantojot elektronisku līdzekļus, sniegšanas apjoma un veida grozījumu, vispārējo tiesību aktu, kas ietekmē Reglamenta saturu, grozījumu vai nepieciešamības koriģēt acīmredzamas kļūdas vai pārrakstīšanās kļūdas, novērst nepilnības vai neskaidrības Reglamentā, ko nav iespējams novērst tā noteikumu interpretācijas rezultātā, gadījumā.
 2. Reglamenta grozījumu gadījumā tas tikt nodots Pakalpojumu saņēmējam, ievietojot to Tīmekļa vietnē. Par visiem grozījumiem tiks paziņots lietotājam arī ar ziņojumu, kas nosūtīts uz e-pasta adresi, kas norādīta reģistrācijas veidlapā. Ja Pakalpojumu saņēmējs nepieņem jauno Reglamenta saturu, viņam ir jāpaziņo par to Pakalpojumu sniedzējam pa e-pastu, rakstot uz adresi: [email protected] 14 dienu laikā no paziņojuma par grozījumiem Reglamentā saņemšanas dienas. Pieņemšanas neesamības gadījumā līgums par Biļetena pakalpojuma sniegšanu tiek tūlīt izbeigts. Nepārtrauktu līgumu noslēgšanas uz šī Reglamenta pamata gadījumā grozītais Reglament ir saistošs Pakalpojumu saņēmējam, ja ir saglabāta atbilstība prasībām, kas noteikta [Polijas Republikas] Civillikuma 384. pantā, proti, Pakalpojumu saņēmējam ir pareizi paziņots par izmaiņām un viņš nav izbeidzis līgumu 14 kalendāra dienu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas.
 3. Līgums par Pakalpojumu, kas neprasa reģistrāciju, sniegšanu tiek izbeigts, ja Pakalpojumu saņēmējs ir pārstājis izmantot Pakalpojumu.
 4. Līgumu par pakalpojumus, kas prasa reģistrāciju, sniegšanu, kas noslēgts uz nenoteiktu laiku, var jebkurā brīdī izbeigt katra no Pusēm, ievērojot viena mēneša brīdinājuma periodu.
 5. Jautājumos, kas nav noregulēti Reglamentā, tiek piemēroti vispārējie Polijas tiesību aktu noteikumi, un visi strīdi tiks izskatīti kompetentās Polijas tiesās.
 6. Šis Reglaments stājas spēkā 2021. gada 4. janvārī.

Sīkdatņu iestatījumi

Mēs izmantojam sīkdatnes, lai sniegtu dažādus pakalpojumus, pastāvīgi tos uzlabotu, parādītu reklāmas, kas atbilst Jūsu interesēm, un nodrošināt piekļuvi sociālo mediju funkcijām. Dažas sīkdatnes ir nepieciešamas mūsu tīmekļa vietnes pareizai darbībai un iespējas izmantot tās funkcijas nodrošināšanai. Pēc Jūsu piekrišanas mēs arī izmantojam analītiskās sīkdatnes, lai uzlabotu mūsu tīmekļa vietni, un mārketinga sīkdatnes, lai rādītu reklāmas un saturu mūsu tīmekļa vietnē. Uzziniet vairāk par sīkdatnēm un to izmantošanas veidu.
Noklikšķinot uz “Pieņemt visu”, Jūs piekrītat visu sīkdatņu izmantošanai. Noklikšķinot uz “Pielāgot sīkdatņu iestatījumus”, Jūs varat izvēlēties, kurām sīkdatnēm Jūs piekrītat. Jebkurā brīdī Jūs varat mainīt sīkdatņu iestatījumus vai atsaukt piekrišanu.

Sīkdatņu iestatījumi

Šis instruments palīdz izvēlēties un deaktivizēt dažādus tagus/izsekotājus/analītiskos rīkus, kas tiek izmantoti šajā tīmekļa vietnē.